مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان :  مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی – زراعت

عنوان:

مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف M2)) در منطقه شور بهنمیر

استاد راهنما:

دکتر الهیار فلاح

استاد مشاور:

دکتر عسکری تشکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1       

فصل اول

1- 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2       

فصل دوم: کلیات برنج

2- 1 اهمیت برنج…………………………………………………………………………………………… 4

2- 2 تاریخچه کشت برنج………………………………………………………………………………… 5

2- 3 مشخصات گیاه شناسی برنج………………………………………………………………………. 6

2- 4 ریشه……………………………………………………………………………………………………. 6

2- 5 ساقه…………………………………………………………………………………………………….. 6

2- 6 مراحل رشد و نمو برنج…………………………………………………………………………….. 7

2- 6- 1- مرحله رشد برنج از سه مرحله اصلی……………………………………………………… 7

2- 6-2 مراحل رشد رویشی……………………………………………………………………………… 7

2- 6- 3 مراحل رشد زایشی …………………………………………………………………………….. 9

2- 7 خوشه­دهی و گلدهی ……………………………………………………………………………….. 10

2- 8 مرحله رسیدن…………………………………………………………………………………………. 10

2- 9 نیازمندیهای رشد……………………………………………………………………………………… 11

2- 10 درجه حرارت……………………………………………………………………………………….. 11

2- 11 آب…………………………………………………………………………………………………….. 12

2- 12 عناصر غذایی………………………………………………………………………………………… 13

فصل سوم: بررسی منابع

3- 1 تنش شوری…………………………………………………………………………………………… 14

3- 2 فیزیولوژیکی تحمل به شوری در گیاه برنج…………………………………………………….. 15

3- 3 اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گیاه برنج……………………………………………….. 15

3- 4 مکانیسم­های ژنتیکی تحمل به شوری……………………………………………………………. 16

3- 5 واکنش گیاه نسبت به تنش شوری………………………………………………………………… 16

3- 5-1- تأثیر عمومی نمک………………………………………………………………………………. 16

3- 6 شناسایی ارقام مقاوم به شوری…………………………………………………………………… 19

3-7 اثر شوری بر تعادل یونی…………………………………………………………………………….. 20

3-8 ژنتیک تحمل به شوری در گیاه برنج……………………………………………………………… 21

3- 9 تأثیر شوری بر شاخص­های رشد و عملکرد……………………………………………………. 22

3-10موتاسیون و تاثیر آن بر رشد صفات زراعی…………………………………………………….. 23

فصل چهارم: مواد و روش­ها

4-1 زمان و موقیت جغرافیایی محل آزمایش ………………………………………………………… 25

4-2 مشخصات خاک………………………………………………………………………………………. 25

4-3 طرح آماری و نحوه اجرای آزمایش……………………………………………………………….. 26

4-4 مشخصات ماده آزمایشی…………………………………………………………………………….. 27

4- 5- صفات مورد مطالعه ……………………………………………………………………………… 27

فصل پنجم: نتایج

5-1 مرحله حداکثر پنجه زنی…………………………………………………………………………….. 29

5-1- 1- ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………….. 29

5-1-2- تعداد پنجه در کپه……………………………………………………………………………….. 30

5-1- 3- وزن خشک برگ……………………………………………………………………………….. 32

5-1- 4- وزن خشک ساقه ………………………………………………………………………………. 32

5-1- 5- وزن خشک ریشه ……………………………………………………………………………… 33

5-1- 6- وزن خشک کل…………………………………………………………………………………. 33

5-1- 7- میزان سدیم برگ، ساقه و ریشه……………………………………………………………… 34

5-1- 8- میزان پتاسیم برگ، ساقه و ریشه…………………………………………………………….. 34

5-1- 9- عدد کلروفیل متر……………………………………………………………………………….. 35

5-2 مرحله گلدهی………………………………………………………………………………………….. 36

5-2-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………. 36

5-2-2- تعداد پنجه در کپه……………………………………………………………………………….. 37

5-2-3- وزن خشک برگ………………………………………………………………………………… 39

5-2-4- وزن خشک ساقه ……………………………………………………………………………….. 39

5-2-5- وزن خشک کل…………………………………………………………………………………… 40

5-2- 6- میزان سدیم برگ و ساقه………………………………………………………………………. 40

5-2- 7- میزان پتاسیم برگ و ساقه ……………………………………………………………………. 42

5-2-8- عدد کلروفیل متر…………………………………………………………………………………. 42

5- 3- مرحله رسیدن فیزیولوژیکی………………………………………………………………………. 43

5-3-1- تعداد خوشه در کپه……………………………………………………………………………… 43

5-3-2- طول خوشه………………………………………………………………………………………… 43

5-3-3- تعداد دانه پر در خوشه ………………………………………………………………………… 44

5-3-4- تعداد دانه پوک در خوشه………………………………………………………………………. 44

5-3-5- تعداد کل دانه در خوشه ……………………………………………………………………….. 45

5-3- 6- وزن خشک کل ………………………………………………………………………………… 45

5-3-7- عملکرد…………………………………………………………………………………………….. 45

فصل ششم: بحث

6-1 بحث…………………………………………………………………………………………………….. 48

6-2پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 51

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………… 52

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 58

چکیده

ارقام موجود برنج حساس به شوری هستند برای دستیبابی به ارقام متحمل به شوری می توان از تکنیک های موتاسیون بریدینگ بهره جست.برای مطالعه صفات زراعی موتانت های نسل دوم ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو ، آزمایش
مزرعه ای در زمینی واقع در روستای قائیمه بهنمیر در سال زراعی 91 اجرا شد.بافت خاک سیلتی لوم و میزان شوری خاک در طی اجرای طرح آزمایشی بین4-6 دسیزیمنز بر متر متغیر بود. تیمارها شامل دز اشعه گاما در دو سطح 250 و 300 همراه با شاهد ارقام حسنی ، طارم محلی و عنببربو و موتانت های نسل دوم ارقام فوق بوده است که به صورت آزمایش فاکتوریل در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شده است. صفات ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشگ ریشه، ساقه برگ و کل، تعداد پنجه در کپه، عدد کلروفیل متر، میزان سدیم و پتاسیم ریشه، ساقه وبرگ در مرحله حداکثر پنجه زنی اندازه ­گیری شد. در مرحله گلدهی بجز ریشه بقیه صفات مرحله حداکثر پنجه زنی نیز اندازه گیری شد.در زمان رسیدن فیزیولوژیکی اجزای عملکرد، وزن خشک کل و عملکرد هر کپه بدست آمد. نتایج نشان داد اثر دز بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در کپه، وزن خشک برگ ، ساقه و کل موتانت نسل دوم درمرحله حداکثر پنجه زنی و گلدهی معنی دار شد. درصد افزایش ارتفاع بوته، تعداد پنجه در کپه، وزن خشک کل در موتانت های نسل دوم نسبت به شاهدبه ترتیب 7/6 ، 27 و 35 درصد بود. مقدار بیوماس تولیدی در موتانت های نسل دوم ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو متفاوت بود. میزان رشد موتانت حسنی و عنبربو بیشتر از طارم محلی بود. اثر متقابل موتانت و دز بر صفات تعداد پنجه در کپه، وزن خشگ برگ، ساقه و کل در دز 250 در مرحله حداکثر پنجه زنی معنی دار بود. در مرحله گلدهی اثر دز بجز بر ارتفاع بوته بر سایر صفات رشدی در سطح 1% معنی دار بود. اجزای عملکرد و عملکرد متاثر از دز در موتانت های نسل دوم ارقام بوده و نسبت به شاهد بیشتر بوده است. کمترین وزن خشک کل مربوط به موتانت حسنی در دز 250 معادل 2/15 گرم و بیشترین مربوط به عنبربو شاهد معادل 56/23 گرم بود. کمترین عملکرد مربوط به موتانت حسنی در دز 250 معادل 8/3 گرم و بیشترین مربوط به عنبربو دز 300 معادل 85/9 گرم بود.

کلمات کلیدی: موتانت برنج، شوری، صفات مرفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد.

1- 1 مقدمه

یکی از مسائلی که انسان امروزی بویژه کشورهای جهان سوم با آن دست به گریبان می باشد مسئله تامین غذا می باشد. انسان از دوران نخستین حیات خودگیاهانی که از نظر ظاهری مطلوب به نظر می رسیدند را انتخاب می کردند، پس از کشف اصول و قوانین علم ژنتیک که برای اولین بار توسط مندل صورت گرفته است تلاقیهای تصادفی جای خود را به تلاقیهای هدف دار داده اند و بدین ترتیب تحولی عظیم در کشاورزی و زراعت ایجاد گردیده است. از میان گیاهان زراعی که نقش مهمی در تغذیه انسانها دارند، گیاهان خانواده غلات از اهمیت خاصی برخوردار می باشند که نقش برنج در تامین غذای انسانها بویژه در ممالک آسیا و از جمله ایران دارد، چند سال قبل اغلب واریته های مورد کشت و کار در اغلب مناطق
برنج خیز ارقام محلی تشکیل می داده اند ولی با افزایش سریع جمعیت و همچنین با رفتن سطح زندگی و در نتیجه افزایش مصرف مواد غذایی و صنعتی ما را به داشتن محصولات کشاورزی بیشتری محتاج
می سازد. بطور خلاصه می توان گفت که از اراضی کشور بجز پاره ای از موارد که از نظر آب، کود .

با توجه به خصوصیات فوق در سالهای اخیر توجه زیادی به اصلاح نبات، بویژه اصلاح برنج، از طریق وارد کردن ارقام، انجام هیبراسیون برای افزایش عملکرد در واحد سطح شده است. و در این باره نیز تا اندازه­ای نیز موفق بوده اند. از نکاتی که باید به آن توجه نمود این است که تنها تولید و ایجاد وارئیه­ی هر محصول نمی­تواند سبب افزایش عملکرد گردد. زیرا فعالیتهای به نژادی، بدون رعایت و توجه به فاکتورهای زراعی مناسب نمی تواند موفق و موثر باشد بنابراین لازم است همراه کاری اصلاحی و تهیه ارقام پرمحصول، باید فاکتورهای زراعی و مهم از قبیل تاریخ کاشت، فاصله کاشت، میزان کود را برای حداکثر کردن عملکرد ارقام محصول رعایت نمود تا افزایش عملکرد حاصل گردد. برای نیل به خودکفایی در هر محصول می ­تواند به افزایش سطح زیرکشت، افزایش میزان تولید در واحد سطح و کشت دو یا سه بار در سال روی آورد. با توجه به اینکه 35 % نیاز غذایی جمعیت جهان را برنج تأمین می کند و با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان، نیاز شدید به افزایش تولیدات کشاورزی در کشور کاملاً محسوس
می­باشد. امکان افزایش سطح زیرکشت بدلیل محدودیت منابع آب و خاک امری مشکل بنظر می­رسد. بنابراین ضرورت اصلاح گیاه برنج جهت کاشت در مناطق شور امر بدیهی است. با بهره­ گیری از تکنیک­های موتاسیون بریدینگ می توان به واریته­های متحمل به شوری دست یافت. بنابراین لازم است در مورد ارقامی که معرفی شده اند و یا لاین های امید بخش که در آستانه معرفی به زارعین قرار دارند باید آزمایش­های زراعی انجام گیرد تا صفات زراعی و عملکرد لاین­ها مطالعه شود.

2- 1 اهمیت برنج

برنج یک منبع اصلی در رژیم غذایی انسان است که تقریباً نیمی از مردم دنیا از طریق آن امرار معاش
می کنند. این محصول برای یک سوم جمعیت جهان به عنوان غذای اصلی محسوب می گردد و در حدود یک پنجم از کل زمین های زیر کشت غلات را در جهان به خود اختصاص داده است. تقریباً دو میلیارد نفر (یک سوم جمعیت جهان) در جهان، به نحوی فرایندهای کاشت و فرآوری برنج وابستگی دارند. در حدود
90 درصد از برنج دنیا توسط کشاورزان خرده مالک در کشورهای در حال توسعه تولید می شود محصول برنج، اصلی­ترین غله در آسیا محسوب گردیده و برای تقریباً 3 میلیارد نفر(نیمی از جمعیت جهان) غذای اصلی و منبع عمده کالری به شمار می رود. در گزارشاتی که در سال 2000 تهیه شد، مشخص گردید که در حدود 40 درصد از مردم دنیا و اساساً آنهایی که در مناطق پرجمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می­کرده­اند، برای تامین بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز خود، به این محصول وابسته بوده اند.
در کشورهایی آسیائی سهم غلات و حبوبات، در کل رژیم غذایی حدود 63 درصد می باشد که بخش عمده این غلات را برنج تشکیل می دهد. برنج تامین کننده 35 درصد تا 75 درصد از کالری مصرف شده توسط بیش از 3 میلیارد آسیائی است. قرن ها است که در بسیاری از کشورهای آسیائی این غله، بخش
اساسی رژیم غذایی افراد را تشکیل می دهد و کماکان در سه کشور از چهار کشور پرجمعیت جهان ی
عنی چین، هند و اندونزی، برنج غذای اصلی محسوب می گردد. برآورد شده که تا سال 2025، تعداد
6/4 میلیارد نفر، برای گذران زندگی خود به نحوی به این محصول وابستگی خواهند داشت. همزمان با
افزایش رشد جمعیت، میزان تقاضا برای برنج نیز افزایش می یابد، به طوری که پیش بینی شده است
که به منظور تامین تقاضا در سال 2025، سطح 50% تا 60% افزایش در تولید این محصول ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این نیاز روزافزون، به طور طبیعی مشکلاتی از قبیل کمبود آب، زمین،
کارگر و کودهای شیمیایی وجود خواهد داشت. تنها گندم و ذرت از نظر میزان تولید با برنج، قابل رقابت هستند. (آمار وزارت جهاد کشاورزی، 1374)

از لحاظ ایجاد اشتغال نیز برنج را می توان یکی از مهمترین منبع اشتغال و درآمد خصوصاً برای اقشار روستایی دانست. اکثر تولید کنندگان و مصرف کنندگان برنج توده فقیر دنیا را تشکیل می دهند. این
گیاه در روی مزارع 250 میلیون بهره بردار آسیایی که اکثراً دارای اراضی کمتر از یک هکتار هستند، کشت می­شود (33).

برنج نقش مهمی را در تمدن و فرهنگ بشر بازی می کند، کشت برنج یکی از پایه های اجتماعی بوده و سهم زیادی را در مراسم و تمدن های آسیایی دارد. از برنج هنوز در بعضی مواقع در برخی از مناطق روستایی آسیا برای پرداختن بدهی­ها و دستمزدها استفاده می­شود(33).

از سال 1961 تا اوایل 1990 سهم تجارت برنج در بازارهای جهانی از حدود 5/3 درصد به 5 درصد کل تولید رسیده و از آن زمان به بعد بتدریج به طور متوسط به 6 درصد افزایش یافته است. اکثر کشورها برای تغذیه جمعیت شان به طور کامل به تولید برنج خود متکی هستند امروزه علی رغم ثبات کمتری که تجارت جهانی برنج نسبت به گندم و ذرت دارد، هنوز برنج به عنوان یک کالای سیاسی در بعضی از کشورهای آسیایی مورد توجه می باشد(33).

2- 2 تاریخچه کشت برنج

برنج از قدیمی ترین گیاهان زراعی می باشد ولی قدمت آن به طور دقیق مشخص نمی باشد. بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد که پنج هزار سال پیش از میلاد در مناطقی از چین کشت می شده است، دانشمندان منشأ آن را جنوب آسیا، هندوستان و چین می دانند. این گیاه ابتدا به صورت دیم کشت می­شده است ولی با پیشرفت در امر کشاورزی، زراعت برنج به صورت فعلی درآمده است(خدابنده، 1369).

برنج زراعی گیاهی است از جنس Oriza و گونه Sativa که نزدیکی با گونه وحشی O.fatua که منشأ آن احتمالاً آسیای جنوب غربی می باشد وجود دارد.

تاریخچه کشت برنج در ایران به حدود 655 سال پیش از میلاد و به زبان هخامنشیان می رسد و در دوره اشکانیان و ساسانیان نز در نقاط مختلف از جمله گیلان، مازندران، خراسان، شوش و بابل کشت
می­شده است، نواحی عمده کشت برنج در ایران استانهای گیلان، مازندران و بخشهای از خوزستان، اصفهان و فارس می باشد.

 2- 3 مشخصات گیاه شناسی برنج

برنج گیاهی است از رده تک لپه ایها و تیره گندمیان[1] و زیر تیره Orizoidae می باشد که دارای گونه های متعدی می باشد که گونه زراعی آن Sativa می باشد برنج زراعی[2] دیپلوئید بوده و دارای 2n=24 کروموزوم می­باشد.

 2- 4 ریشه[3]

ریشه برنج از نوع سیستم ریشه ای افشان می باشد که بطور متوسط در عمق 25-20 سانتیمتری خاک گسترش می­یابد. سازگاری ریشه برنج در زمین­هایی که اکسیژن آن درجات طبیعی کم می باشد زیرا ریشه این گیاه به اکسیژن هوا نیاز چندانی نداشته بلکه از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید. ریشه برنج تا زمان تشکیل پانیکول برنج حداکثر رشد را می­نماید و سپس رشد آن کم می­شود.

 2- 5 ساقه[4]

ساقه برنج به صورت استوانه­ای و توخالی می باشد که گل در انتهای ساقه بوجود می آید که در هر گل
سه گلچه وجود دارد که فقط یکی از آنها رشد نموده بارور می­گردد و دو عدد دیگر عقیم بوده و به سختی قابل رویت می باشند و هر گل توسط دوگلوم تحلیل رفته و دوگلومل در برگرفته می شود که در هر گلچه، 6 عدد پرچم و یک مادگی با کلاله دو قسمتی و پری شکل دیده می شود.

تخمدان در برنج یک برچه ای با یک تخمک می باشد و میوه آن گونه[5] می باشد. به مجموع
پوشینه و بذر اصطلاحاً شلتوک[6] می گویند. برنج گیاهی است خودبارور که تعداد کمی دگرگشتی دارد (حدود 3-1 درصد)(خدابنده، 1382).

 2- 6 مراحل رشد و نمو برنج

         2- 6- 1- مرحله رشد برنج از سه مرحله اصلی تشکیل یافته است:

  1. مرحله رویشی[7] : که از جوانه زدن بذر تا پیدایش و ظهور اولیه پانیکول ادامه می یابد.
  2. مرحله زایشی[8] : که از مرحله ظهور اولیه پانیکول تا گلدهی را در بر می گیرد.
  3. مرحله رسیدن[9] : که از گل دهی شروع و تا رسیدن کامل دانه (بذر) خاتمه می یابد.

طول هر یک از مراحل رشد برنج به صورت گسترده ای توسط واریته کنترل می شود. برای مثال ارقام زود رس، مرحله رویشی را سریع تر طی می کنند. همچنین سرعت رشد و نمو برنج به درجه حرارت هوا و آب، طول روز و شرایط محیطی بستگی دارد (یوشیدا، 1981).

تعداد صفحه :71

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن