تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
تاثیر جنسیت در بزهکاری از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
چکیده
موضوع این رساله بررسی نقش و تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد است.در این زمینه عوامل مختلف از دیدگاه های گوناگون و از نظر افراد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.رساله پیش رو با مطالعه نقش عوامل گوناگون بر بزه کاری افراد سعی در شناخت نوع و میزان تاثیر عوامل یاد شده بر بزه کاری افراد را دارد.تاکید اصلی رساله پیش رو بر مقایسه عوامل مهم و اساسی است که در زن و مرد در میزان  شیوه و نوع بزه کاری تاثیر دارد.طبعا تاثیر برخی از عومل از برخی دیگر بیشتر و پاره ای تاثیر کمتری دارد.شناخت هر یک از این عوامل در راه یابی و شناخت نوع و شیوه بزه کاری زن و مرد بسیار موثر است .در این رساله با مطالعه کتابخانه ای و میدانی عوامل یاد شده سعی در شناخت و درک بهتر هر یک و میزان و نوع اثر آن در بزه کاری زنان و مردان داشته ایم.در پایان مشخص می شود که هر عامل به صورت تقریبی چه نقشی را در بزه کاری زنان و مردان ایفاء می کند یا نقش موثر تری دارد.
نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که عوامل متعددی اعم از عوامل فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و زیست شناختی بر نوع و میزان بزه کاری زنان تاثیر دارد و نباید تفاوت بزه کاری زنان با مردان را به یک عامل خاص نسبت داد.
کلید واژه:بزه کاری زنان،جنسیت،شیوه بزه کاری زنان،نوع بزه کاری زنان،میزان بزه کاری زنان
1-مقدمه:
 
بدون تردید تا جامعه هست جرم وجود دارد و انسان نیازمند دانش جرم شناسی خواهد بود.بی نیازی علمی و آکادمیک از جرم شناسی در دانشگاه ها زمانی خواهد بود که بتوان یک جامعه بدون جرم را متصور شد.هر چه تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و گونه های جرم بیشتر تغییر یابد این نیاز جهت یافتن علل و عوامل و زمینه ها ،جاذبه ها و ابزار موثر برای پیشگیری از جرم و همچنین اصلاح و درمان بزه کاران بیشتر خواهد بود.
«جرم شناسی به عنوان یکی از شاخه های علوم جنایی از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می کند و علل و عواملی را تفسیر می کند که موجب ارتکاب جرم می شود.»[1]
 جرم شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکب می باشد،به این معنی که در این علم  به کمک علوم مختلف انسانی از قبیل جامعه شناسی،روان شناسی،انسان شناسی و… به شناخت پدیده مجرمانه پرداخته می شود.البته این علم وجهه معینی را مورد توجه قرار می دهد که در سایر شاخه های علوم انسانی و علوم جنایی متفاوت می باشد.
در دنیای امروز جرم و کژروی مسئله ای اجتماعی تلقی می شود نه مشکلی اخلاقی مربوط به افراد.از این روست که سازمان های گوناگون تخصصی  و پژوهشگران رشته های علمی مثل حقوق،جرم شناسی،روان شناسی،جامعه شناسی و حتی گاهی اقتصاد و مدیریت کوشده اند به بررسی آمار و ارقام بپردازند.در همه جای جهان دولتها با این مسئله روبرو هستند و برای برخورد با آن دست یاری به سوی متخصصان دراز کرده اند.در میان این متخصصان جامعه شناسان همواره نقش بالایی در مطالعات مربوط به جرایم و کژروی ها داشته اند.در مطالعات آسیب شناسی جوامع گوناگون توجه به «میزان بزه کاری» و آمار جرایم نقش به سزایی را در ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن جامعه بازی می کند.در رساله پیش رو در بخش اعظم کار به آمار و ارقام در مقایسه اجمالی بین جرایم زنان و مردان از حیث اهمیت موضوع مطرح شده نظر داشته ایم.البته باید به این مسئله مهم توجه داشت که آمار واقعی جرایم هیچ گاه دست یافتنی نیستند،زیرا برخی از جرایم هرگز کشف نمی شوند و در بسیاری از جرایم اساسا گزارشی از وقوع جرم وجود ندارد.
در هر حال گذشته از موضوع مهم آمار و ارقام جرایم  باید افزود که در مورد تاثیر جنسیت بر بزه کاری نظریات گوناگونی وجود دارد.برخی معتقدند که میزان مجرمیت زنان و مردان یکسان است ،ولی میزان مجرمیت در زنان کمتر هویدا می شود.اما واقعیت این است که به استناد آمارهای رسمی موجود از یک سو و مشاهدات روزمره از سوی دیگر،بین جرایم زنان و مردان چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تفاوتهایی وجود دارد.
گروهی از محققان اختلاف میزان مجرمیت زنان و مردان را دارای ریشه های زیست شناختی،گروهی دارای ریشه های روان شناختی و سرانجام گروهی بر پایه عوامل روان شناختی تبیین کرده اند.در این رساله با توجه با ابعاد گوناگون مذکور خواهیم کوشید تا تاثیر جنسیت را بر بزه کاری افراد مورد تحلیل قرار داده و به بررسی نوع و شیوه ارتکاب جرایم و دیگر مسائل مرتبط که به جنسیت و بزه کاری افراد مربوط است بپردازیم.2-بیان مسئله
مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون بزه کاری در سالهای اخیر موضوعی است که مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و جرم شناسی قرار گرفته است.یکی از این ابعاد که بسیار جالب به نظر می رسد بررسی تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد است.یکی از رایج ترین و مشهورترین تقسیم بندی ها در بین افراد انسانی تفکیک بر اساس جنسیت یا زن و مرد بودن آنهاست.اما آنچه را که در این رساله برآنیم که به تشریح و تبیین آن بپردازیم بررسی تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد از ابعاد گوناگون است.

3-سوالات تحقیق
الف-سوال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می گردد که آیا جنسیت بر بزه کاری افراد موثر است؟در این راستا در سراسر مراحل تحقیق به مطالعه تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد پرداخته ایم.
ب-سوالت فرعی
1-آیا عوامل فرهنگی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟
2- آیا عوامل اقتصادی  نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟
3- آیا عوامل سیاسی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟
4- آیا عوامل آموزشی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟
5- آیا عوامل زیست شناختی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

4-فرضیه های اصلی تحقیق
جنسیت بر بزه کاری افراد موثر است.در واقع این موضوع فرضیه اصلی تحقیق است.حال اینکه جنسیت تا چه میزان بر بزه کاری افراد موثر است دیگر فرضیه تحقیق می باشد که راجع به آن بحث خواهیم کرد.
1- عوامل فرهنگی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند
2- عوامل اقتصادی  نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند
3-عوامل سیاسی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند
4-عوامل آموزشی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند
5-عوامل زیست شناختی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

5-پیشینه تحقیق
در رابطه با بزه کاری در موضوعات مختلف و از ابعاد گوناگون بحثهای فراوانی شده است و کتب،مقالات و پایان نامه های زیادی به رشته تحریر درآمده اند.همچنین در خصوص جنسیت به طور خاص مباحث علمی فراوانی میان دانشمندان در گرفته و کتب و مقالات بسیار مکتوب گردیده است.اما در رابطه با تاثیر جنسیت بر بزه کاری که خود می تواند یکی از مباحث اساسی و مهم جرم شناسی تلقی گردد لااقل  کمترمنبع مستقلی در کشور وجود دارد.از این رو به نظر می رسد موضوع مورد تحقیق از پیشینه علمی چندان قوی ای در کشور برخوردار نباشد.

6-ضرورت انجام تحقیق
 
چنانچه اشاره کردیم در خصوص انواع بزه کاری در ابعاد گوناگون تحقیقات وسیعی صورت گرفته است،همچنین در مورد  مقوله جنسیت نیز کارهای تحقیقی زیادی وجود دارد،اما از آنجا که در خصوص تاثیر جنسیت بر بزه کاری کمترتحقیقات وسیع و مستقلی انجام شده است،انجام این پژوهش می تواند به عنوان یک کار مستقل در موضوع مذکور مطرح گردد.
 7-اهداف تحقیق
از آن جا که جنسیت و بزه کاری ارتباط تنگاتنگ و اساسی ای با یکدیگر دارند و تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد از مباحث مهم جرم شناسی و دیگر علوم مرتبط با موضوع می باشد،هدف از انجام این تحقیق آن است که مشخص شود جنسیت چه آثاری بر بزه کاری افراد می تواند داشته باشد.در واقع زن و مرد بودن افراد و تفکیک آنها بر اساس جنسیت بر نوع و میزان بزه کاری افراد موثر می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به شرح آن پرداخته ایم.
[1] مرعشی،سید محمد حسن،بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی،نشریه دادرسی،ماهنامه شماره 36،سال ششم،آذر و دی 1381،ص4
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=155884]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com