دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:  رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

این پایان نامه در تاریخ   1392/06/26با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیئت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان و اخذ نمره   19  با موفقیت، دفاع به عمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.

استاد راهنما:  دکتر احمد خدامی پور

استاد مشاور:  دکتر شهرام گلستانی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                 شماره صفحه
 
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش…. 5
1-4 اهداف پژوهش…. 6
1-5 کاربردهای پژوهش…. 7
1-6 سوال های پژوهش…. 8
1-7 فرضیه های پژوهش…. 8
1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 8
1-9 قلمرو پژوهش…. 9
1-10 روش تحقیق.. 9
1-11 متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 9
1-12 ساختار پژوهش…. 18
خلاصه فصل 20
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 22
2-2 اهمیت نقدینگی.. 22
2-3 تعریف نقدینگی.. 23
  2-3-1 نقدینگی دارایی ها 26
  2-3-2 نقدینگی بازار. 26
  2-3-3 وسعت بازار. 27
  2-3-4 عمق بازار. 27
  2-3-5 برگشت پذیری بازار. 28
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی.. 29
2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها 30
2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان. 31
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی.. 32
  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله. 33
  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش…. 33
  2-7-3 معیارهای نقدینگی.. 33
  2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 34
  2-7-3-2هزینه های فرایند سفارش…. 35
  2-7-3-3هزینه های نگهداری موجودی.. 35
  2-7-3-4 هزینه های انتخاب نادرست… 35
2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار. 35
2-7-5 منابع عدم نقدینگی.. 36
2-7-6 انواع بازارها 36
  2-7-6-1 بازار سفارش محور. 37
  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور. 37
2-8 ارزش…. 38
2-9 مفاهیم ارزش…. 39
  2-9-1 ارزش اقتصادی.. 39
  2-9-2 ارزش منصفانه بازار. 40
  2-9-3 ارزش منصفانه. 40
  2-9-4 ارزش دفتری.. 40
  2-9-5 ارزش ذاتی.. 40
  2-9-6 ارزش سرمایه گذاری.. 40
  2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله. 41
  2-9-8 ارزش جایگزینی.. 41
  2-9-9 ارزش اسقاط.. 41
  2-9-10 ارزش تداوم فعالیت… 41
  2-9-11 ارزش تسویه. 41
  2-9-12 ارزش بیمه شدنی.. 41
  2-9-13 ارزش سرقفلی.. 42
2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت… 42
2-11 اهداف ارزش گذاری.. 42
2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها 43
2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری.. 44
  2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت… 45
  2-13-2 برآورد جریانهای نقدی.. 45
2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46
2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی.. 48
  2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی.. 49
  2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام. 52
2-15-3  مدل بازده های مازاد. 53
2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها 53
2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی.. 53
بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده 54
2-16 پیشینه تحقیقات خارجی.. 54
2-17 پیشینه تحقیقات داخلی.. 58
خلاصه فصل 60
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه. 62
3-2 روش پژوهش…. 62
3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه. 63
3-4 فرایند پژوهش…. 69
3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 69
3-6 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 70
3-7 ماهیت و منابع داده ها 71
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات… 71
3-9 تجزیه و تحلیل اطلاعات… 72
  3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 72
  3-9-2 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق.. 73
  3-9-3 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 73
  3-9-4 بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق.. 73
خلاصه فصل.. 75
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 77
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 79
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 90
4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق.. 92
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق.. 92
  4-6-1  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 92
  4-6-2  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 96
  4-6-3  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 99
  4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 103
  4-6-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 105
  4-6-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 109
خلاصه فصل.. 114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه. 116
5-2 خلاصه پژوهش…. 116
5-3 نتایج آزمون فرضیه. 119
  5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 119
  5-3-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 119
  5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 120
  5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 120
  5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 120
5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 122
5-6 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 122
5-7 محدودیت‌های تحقیق.. 122
 خلاصه فصل.. 124
منابع و مآخذ. 125
فهرست منابع فارسی.. 126
فهرست منابع انگلیسی.. 127
پیوست ها 131
چکیده انگلیسی.. 187
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
 
جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46
جدول 4-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78
جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. 79
جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 85
جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 91
جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 93
جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 95
جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 96
جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 98
جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 98
جدول 4-11  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 100
جدول 4-12  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 100
جدول 4-13  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 101
جدول 4-14  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 103
جدول 4-15  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 104
جدول 4-16  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 104
جدول 4-17  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 107
جدول 4-18  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 107
جدول 4-19  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… 108
جدول 4-20  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 110
جدول 4-21  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 110
 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه
 
نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. 53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. 81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 86
 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
 
واژههای کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.
 

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147896]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com