متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش:حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

 

استاد راهنما: دکتر بیژن عابدینی

استاد مشاور: دکتر محمدحسین رنجبر

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه
چكیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1
فصل اول: كلیات تحقیق  
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2) بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

4
1-3) اهمیت موضوع تحقیق….. …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5) سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-6) فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

10

1-7-1) قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..

10

1-7-2) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………

10

1-7-3) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………..

11
1-8)جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. 11

1-9) تعریف واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………………………….

12
1-10) ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

15

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

بخش اول

16

2-2) سرمایه فکری …. …………………………………………………………………………………………………………………….

19

2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری  ………………………………………………………………………………

23

2-2-2) تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………

2-2-3) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری……………………………………………………………………………………..

26
26

2-2-4) مشترکات نظریات ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-4-1) سرمایه انسانی …………………………………………………………………………………………………………………
2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی) …………………………………………………………………………………………….
2-2-4-3) سرمایه ارتباطی ( مشتری)…………………………………………………………………………………………………

40

41
42
42

2-2-5) سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1) دلایل سنجش سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………
2-2-5-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………………
2-2-5-3) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری …………………………………………………………………………….

42
42
45
45
2-2-6) مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری  ………………………………………………………………………

49

2-2-6-1) مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری ……………………………………………………………………………..

49

2-2-6-2) مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری ………………………………………………………………………..

52

2-2-7) گزارش‌دهی سرمایه فكری …………………………………………………………………………………………………….

59

2-2-7-1) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فكری ……………………………………………………………..

60

2-2-7-2)  محتوای گزارش‌دهی سرمایه فكری …………………………………………………………………………………….

62

بخش دوم : مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..

62

2-3) سود مورد انتظار (عادی یا هدف) …………………………………………………………………………………………….

62

2-3-1) تعریف و تبیین مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………..

62

2-3-2) تاریخچه مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………

65

2-3-3) انواع مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………………………

67

2-3-4) انگیزه­های مدیریت در مدیریت سود …………………………………………………………………………………….

68

2-3-5) مدیریت سود و رابطه­ی آن با هزینه – منفعت ………………………………………………………………………..

70

2-3-6) جایگاه مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………………

71

2-3-7) فرضیه مدیریت سود و فرضیه بازار………………………………………………………………………………………..

72

2-3-8) روش‌های مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………….

73

2-3-9) ابزارهای مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………………..

74

2-3-10) خصوصیات روشهای مدیریت سود ……………………………………………………………………………………..

77

2-3-11) عوامل موثر بر مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………

80

2-3-12) رویکردهای مختلف مطالعه مدیریت سود …………………………………………………………………………….

82

بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

83

2-4-1) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..

83

2-4-2) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….

88

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

93

3-2 ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..

93

3-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..

94

3-4) جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….

94

3-5 )متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………………………………………….

95

3-5-1) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..

95

3-5-2)متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………….

97

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها

4-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

4-2) آماره های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………

100

4-2-1) بررسی نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………………..

101

4-3)آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1) آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
4-3-1-1) آزمونهای آماری ………………………………………………………………………………………………………………..
4-3-1-2) نتایج آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………
4 3-2) آزمون نرمال بودن فرضیات………………………………………………………………………………………………………
4-4) خلاصه تحقیق . ………………………………………………………………………………………………………………………..

102

103
103
103
105
106

فصل پنجم یافته ها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

108

5-2 ) خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

108

5-3 ) نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………..

5-3-1) نتایج فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2) نتایج فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-3) نتایج فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………..

108
108
109
 

5-4 ) محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

5-5) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

110
111

5-5 -1) پیشنهادات و کاربردات مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………

111

5-5 -2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………….

111

 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری 21
جدول شماره 2-2- طبقه بندی پتی و گویتر ………………………………………………… 34
جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………… 101
جدول 4-2 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف……………………………………………….. 102
جدول 4-3 آزمون های آماری…………………………………………………………………… 103
جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………. 104
جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………….. 105
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………….. 105
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………. 106
جدول شماره 7-8 خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………….. 107
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                              صفحه
نمودار 2-1 مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت ……………………………………… 18
نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس………………………………….. 27
نمودار 2-3 طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود ……………… 29
نمودار 2-4 طرح ارزش اسکاندیا……………………………………………………………….. 30
نمودار 2-5 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها ……………….. 31
نمودار 2-6 طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندانل ……………………………………. 33
نمودار 2-7 طبقه بندی لووندال ………………………………………………………………… 33
نمودار 2-8 طبقه بندی لیم و والیمور …………………………………………………………. 35
نمودار 2-9 چارچوب کارت امتیازی متوازن ………………………………………………… 36
نمودار 2-10 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک ……………………. 37
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                صفحه
شکل 4-1 آزمون نرمال بودن جمله خطا …………………………………………………….. 106

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….

112

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………..

116

 
 
چکیده
در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه­گذاری در منابع انسانی، فن­آوری اطلاعات، تحقیق، توسعه و تبلیغات بمنظور حفظ برتری رقابتی وتضمین زیست محیطی سازمانها ضروری بنظر می­رسد. لذا می­توان بیان کرد که منبع خلق ارزش اقتصادی، ایجاد و مدیریت دارایی­های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری بر مدیریت سود بوده که در این پژوهش با نمونه آماری متشکل از 73  شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری بر مدیریت سود پرداخته شد.
نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که سرمایه فکری و ضریب سرمایه ساختاری بر مدیریت سود دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند. از طرفی نتایج تصریح می­نماید که ضریب سرمایه انسانی و ضریب سرمایه ارتباطی رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد.
 
 
کلیدواژه: سرمایه فکری، ضریب سرمایه انسانی، ضریب سرمایه ساختاری، مدیریت سود،
 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری كه در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان­ها نام برده می­شود(سیتارامان و همکاران،2002).[1] یكی از ویژگی­های دانش این است كه نامشهود است، یعنی غیرقابل لمس و غیرمحسوس می­باشد و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن بسیار سخت و مشكل است. در صورتی­كه در گذشته سازمان­ها با استفاده از روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور كامل محاسبه كنند ولی امروزه این روشهای حسابداری دیگر دارای كارایی لازم نیستند(سالیوان و همکاران،2000)[2]. دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها، مشهود  بوده­اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند.(منبع قبلی) در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­های نامشهود بستگی دارد و برای اینكه بتوانیم این دارایی­ها را مدیریت كنیم ابتدا می­بایستی آنها را شناسایی و اندازه­گیری كرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت كنیم  (سانچز و همکاران،2000)[3].
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی­های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی­های سازمانی را می­توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد :
1- دارایی­های مشهود : این دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت­ها منعكس می­شود. این دارایی­ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می­كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می­شود.
2- دارایی­های نامشهود : این دارایی­ها هم به دو دسته كلی تقسیم می­شوند :
2-1 : دارایی­های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده­اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را    داده­اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت­ها، فرانشیز، علایم و مارك­های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.
2-2 : سایر دارایی­های نامشهود كه شامل سرمایه های فکری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می­كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته نمی­شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی­شوند.(تایلز و همکاران،2002 ) 1
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت سود در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و سعی می شود به این سوال که آیا سرمایه فکری در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر مدیریت سود در این شرکتها دارد یا خیر؟ و در صورت تاثیر مثبت رابطه چگونه خواهد بود. در ادامه این فصل با توجه به موضوع تحقیق به بیان مسأله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی پرداخته خواهد شد.
[1] Seetharaman et al, 2002
[2] Sullivan et al, 2000
[3] San`chez et al, 2000
1 Tayles et al, 2002
تعداد صفحه : 138
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

[add_to_cart id=151243]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com