متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد

 

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد

تهیه کننده:

شماره دانشجویی:

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… الف

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2

قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 3

قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. 4

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان……………………………………………………………… 7

تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مدیریت و رهبری………………………………………………………………………… 9

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 9

تعریف مدیریت……………………………………………………………………………………………… 9

فعالیت منظم وسازمان یافته…………………………………………………………………………… 10

نظریه نقشهای مدیریتی…………………………………………………………………………………. 10

فراگرد مدیریت……………………………………………………………………………………………… 12

کار کرد های مدیریت…………………………………………………………………………………….. 12

رهبری…………………………………………………………………………………………………………. 13

تعاریف رهبری……………………………………………………………………………………………… 14

رهبری و مدیریت………………………………………………………………………………………….. 15

نفوذ رهبری………………………………………………………………………………………………….. 16

اختیارات قانونی……………………………………………………………………………………………. 18

اعتماد مدیر نسبت به دیگران…………………………………………………………………………. 18

شیوه های نفوذ رهبری………………………………………………………………………………….. 19

عناصر رهبری………………………………………………………………………………………………. 20

موقعیت رهبری…………………………………………………………………………………………….. 20

ویژگیهای رهبری………………………………………………………………………………………….. 21

هوش و قدرت فکری……………………………………………………………………………………… 21

اعتماد به نفس………………………………………………………………………………………………. 21

وظایف رهبری………………………………………………………………………………………………. 22

مدلهای رهبری………………………………………………………………………………………………. 24

سبك‌های رهبری…………………………………………………………………………………………… 28

دودیدگاه نوین درخصوص رهبری…………………………………………………………………. 32

تفاوت مدیریت و رهبری………………………………………………………………………………… 35

بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان……………………………………………….. 39

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 39

تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………… 43

تعریف تصمیم گیری…………………………………………………………………………………….. 43

خلاقیت مدیران……………………………………………………………………………………………… 44

مدیریت موفق و مؤثر……………………………………………………………………………………. 44

برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………. 45

تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………. 45

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی………………………………………………………………………. 45

تعیین اهداف وبرنامه ریزی……………………………………………………………………………. 46

فراگرد برنامه ریزی………………………………………………………………………………………. 46

سازماندهی…………………………………………………………………………………………………… 46

تعریف سازماندهی………………………………………………………………………………………… 47

انواع مختلف سازماندهی……………………………………………………………………………….. 48

تعریف سازمان رسمی………………………………………………………………………………….. 48

تعریف سازمان غیر رسمی……………………………………………………………………………. 48

هدفها……………………………………………………………………………………………………………. 49

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف………………………………………………………………. 50

حیطه نظارت…………………………………………………………………………………………………. 50

وحدت فرمان………………………………………………………………………………………………… 51

اختیار………………………………………………………………………………………………………….. 52

نظارت وکنترل………………………………………………………………………………………………. 54

اهمیت کنترل…………………………………………………………………………………………………. 56

مدیریت آموزش وپرورش…………………………………………………………………………….. 56

تعریف مدیریت آموزشی……………………………………………………………………………….. 56

هدفها آموزش وپرورش………………………………………………………………………………… 57

وظایف مدیران آموزش…………………………………………………………………………………. 58

برنامه آموزشی تدریس………………………………………………………………………………… 58

امور کارکنان آموزشی………………………………………………………………………………….. 59

تسهیلات وتجهیزات………………………………………………………………………………………. 59

امور اداری ومالی………………………………………………………………………………………….. 60

محیط آموزشی موثر…………………………………………………………………………………….. 60

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان……………………………………………………………………. 61

سیستمهای اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………….. 62

سازمان ها به عنوان سیستم………………………………………………………………………….. 63

ریشه های نگرش سیستمی……………………………………………………………………………. 63

سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها…………………………………… 65

مقدمات طرز فکر سیستمی…………………………………………………………………………….. 66

روش سیستمی به چه کار می آید؟………………………………………………………………… 69

مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی……………………………………………………………………. 70

اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی…………………………………………………………. 70

بهره‌وری………………………………………………………………………………………………………. 72

برنامه ریزی و ارزشیابی………………………………………………………………………………. 81

امکانات ویژه و برتر نرم افزار……………………………………………………………………….. 83

بخش سوم پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 85

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 92

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 92

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 93

تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….. 93

ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 94

پایایی…………………………………………………………………………………………………………… 94

روایی…………………………………………………………………………………………………………… 95

روش های آماری………………………………………………………………………………………….. 95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 96

آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………….. 105

بحث…………………………………………………………………………………………………………….. 106

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادات موضوعی…………………………………………………………………………………… 108

منابع و ماخذ

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 109

پیوست ها

تعداد صفحات:120

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com