پایان نامه روانشناسی

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ، نگارش و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011- قسمت 2

نجارشده…………………………… 82   فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 85 5-2- وضعیت کلی رشته­ها…………………………………………………………………………………………….. 85 5-3- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991- 2011، در رشته­های مختلف چگونه است؟………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 5-4- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011- قسمت 3

ر رشته­های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص­های سرانه انتشار و نرخ انتشار است. روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علم­سنجی است. نمونه پژوهش را آن دسته از نویسندگان مسؤول ایرانی تشکیل می­دهند که انتشارات آنان در سال­ 1991 در نمایه­نامه استنادی علوم واقع بر پایگاه وب­آو­ساینس نمایه شده­اند بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور- قسمت 2

ثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. شواهد بسیاری ثابت می کنند افراد دارای مهارت هیجانی بالا،یعنی کسانی که خود را به خوبی می شناسند و احساسات دیگران را نیز درک وبه طرز اثر بخش با آنان بر خورد می بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی- قسمت 2

راری و متناوب داخل و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه است. در برون سپاری نه تنها خود فعالیت ها، بلکه اغلب عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردد (چشم براه و مرتضوی، بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87- قسمت 2

سشنامه کیفیت زندگی کاری ………….   چکیده بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش منطقه سرچهان پژوهش حاضراز نوع همبستگی و با هدف بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری، در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان فارس انجام گرفته بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود- قسمت 2

………………………………………………………………………………………………………………… 87 جدول 1-4: برخی ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………… 90 جدول 2-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه هدایت و رهبری در واحدهای محل کار خود .. 91 جدول 3-4: میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مولفه تجزیه و تحلیل شغل در واحدهای محل کارخود بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز- قسمت 2

وهش……………………………………………………………………………………………….. 82 5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 83 5-11- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 84 5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 85 5-13- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 86   فهرست منابع منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91   فهرست جدول‌ها جدول شماره 3-1 جنسیت، تعداد و درصد آزمودنی­ها……………………………………………………………… 47 جدول شماره 3-2 نتایج حاصل از تحلیل گویه­­های بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز- قسمت 3

و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانه­های دانشگاهی مورد مطالعه بوده است (جیائو و آنوگبوزی، 2002).***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک- قسمت 2

…………………………………………………………………………………………………………………… 122 فهرست جداول جدول (2-1): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ……………………………………………………………….. 28 جدول (2-2): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ……………………………………………………………………………. 31 جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ……………………………………… 83 جدول( 4-2) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………………………………………… 84 بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل