مقاله دانشگاهی – امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت- قسمت ۵۲

۰٫۰۲۸۲۷۶ ۴٫۰۹۴۳۴۵ ۰٫۰۲۹۶۳۹۲۶۷ ۴٫۴۹۹۸۱ ۰٫۰۲۲۶۲۴ ۴٫۴۹۹۸۱ ۰٫۰۳۰۰۴۹ ۴٫۴۹۹۸۱ ۰٫۰۳۲۹۳۶۴۸۹ ۴٫۷۸۷۴۹۲ ۰٫۰۲۵۳۸۷ ۴٫۷۸۷۴۹۲ ۰٫۰۳۲۶۸۶ ۴٫۷۸۷۴۹۲ ۰٫۰۴۰۵۵۲۶۱۱ شکل۴-۲ نمودار تعیین عامل کنترل لیچینگ […]

Read More →