دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باعبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1 چکیده
2 فصل اول: مقدمه
3 1-1- گل رز
3 1-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
3 1-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
3 1-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
4 1-2- گل داودی
4 1-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
4 1-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
5 1-2-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
5 1-3- گل ژربرا
5 1-3-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
5 1-3-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
6 1-3-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
6 1-4- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
7 فصل دوم: بررسی منابع
8 2-1- شرایط دوام گل
8 2-1-1- تامین آب
9 2-1-2- انسداد آوندی
9 2-1-2-1- انسداد آوندها توسط هوا
10 2-1-2-2- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
10 2-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
10 2-2-1- آب
11 2-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
11 2-2-3- آب دیونیزه
12 2-2-4- آب مقطر
12 2-2-5- آب مغناطیسی
13 2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
14 فصل سوم: مواد و روش‌ها
15

15

3-1- مواد گیاهی

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی

15 3-3- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
16 3-4- نحوه‌ی آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
16 3-5- ارزیابی صفات
16 3-5-1- عمر گلجایی
16 3-5-2- ماده خشک
17 3-5-3- روند تغییرات جذب آب
17 3-5-4-  روند تغییرات وزن تر
18 3-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
18 3-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
18 3-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
18 3-5-8- پروتئین گلبرگ
19 3-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
19 3-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
19 3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
20 فصل چهارم: نتایج و بحث
21 4-1- عمر گلجایی
26 4-2- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
27 4-3- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
28 4-4- کاهش وزن تر
29 4-5- درصد ماده خشک
30 4-6- کاهش درجه بریکس
31 4-7- کاروتنوئید گلبرگ
32 4-8- شاخص کلروفیل b, a و کل
34 4-9- پروتئین گلبرگ
35 4-10- آنزیم پراکسیداز
36 4-11- مالون دی آلدئید
36 بحث
39 نتیجه‌گیری نهایی
39 پیشنهادها
40 منابع

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- گل بریده رز 3
شکل 1-2- گل بریده داودی 4
شکل 1-3- گل بریده ژربرا 5
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه 11
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر 12
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی 12
شکل 3-1- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش 15
شکل 3-2- انتقال محلول استوک به گلجاها 16
شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر 17
شکل 3-4- اندازه‌گیری درجه بریکس 18
شکل 3-5- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین 19
شکل 4-1- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی 21
شکل 4-2- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر 27
شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر 28
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر 29
شکل 4-5- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک 30
شکل 4-6- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس 31
شکل 4-7- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ 32
شکل 4-8- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a 33
شکل 4-9- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b 33
شکل 4-10- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل 34
شکل 4-11- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ 35
شکل 4-12- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز 35
شکل 4-13- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید 36

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- خصوصیات آب‌های مورد استفاده در آزمایش 16
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 22
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 23
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل 24
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل 25

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، مقدار کاروتنوئید، کلروفیل، پروتئین گلبرگ، کاهش درجه بریکس، فعالیت آنزیم پراکسیداز و مقدار مالون دی آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارها در تمامی صفات اندازه‌گیری شده از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و بیشترین عمر گلجایی در تیمارهای آب شهری× گل داودی با 5/15 روز و تیمار آب مغناطیسی × گل داودی با 8/14 روز مشاهده شد. همچنین این تیمارها بیشترین مقدار پروتئین گلبرگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و میانگین وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر و همچنین کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند.

مقدمه

  • گل رز

1-1-1-گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی رز

رز با نام علمی Rosa hybrida L. از خانواده Rosaceae با دامنه وسیعی از عادات رشد در آسیا، امریکای شمالی، افریقا و اروپا است که برای مصارف مختلفی از قبیل گلدانی، فضای آزاد، شاخه بریده و … کشت و کار می‌شود (مرتضوی و همکاران، 2007). درختچه‌های رز دارای ساقه راست یا خزنده، خاردار یا بدون خار و دارای برگ‌های متناوب و درای برگچه دندانه‌دار و متقابل است (بنائی‌محمدی و همکاران، 1377).

شکل 1-1- گل رز

  • اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز

گل رز یکی از مهمترین گل‌های شاخه بریده در سطح جهان است که به دلیل تنوع و زیبایی همواره در صدر تجارت جهانی گل و گیاه قرار دارد ( معماران کاشانی و نادری، 1375). صادرات گل‌های شاخه بریده بیش از 5/1 میلیارد دلار است که گل بریده رز یکی از مهمترین آن‌هاست. سطح زیر کشت گل رز در کل دنیا (21470000 هکتار )، در هلند (52000 هکتار) و سطح زیر کشت آن در ایران (4200 هکتار)  گزارش شده است

تعداد صفحه : 54

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانلود پایان نامه
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش