عملکرد اجرایی

عملکرد اجرایی[1] اصطلاحی کلی است که به تمام فرایندهای شناختی سطح بالا که در هدایت و کنترل رفتار نقش ایفا می کنند، اطلاق می شود (هیوز[2]، گراهام[3]، 2000). هرچند در میان پژوهشگران تعرف یکسانی از عملکرد اجرایی وجود ندارد و در تعاریف ارائه شده هر پژوهشگری بر برخی از جنبه های این عملکرد تاکید کرده است (سوچی[4]، 2009).

به طور کلی عملکرد اجرایی به عنوان فرآیندهای پیچیده ای تعریف می شود که در حل مسائل جدید به کار می روند. این فرآیند شامل آگاهی از مسأله موجود و ارزیابی آن، تحلیل شرایط مسأله و فرمول بندی هدف های خاص، ایجاد مجموعه ای از طرح ها و نقشه ها به منظور مشخص کردن اعمال مورد نیاز برای مسأله، ارزیابی میزان تأثیر بالقوه نتایج بدست آمده، انتخاب و شروع طرح مورد نیاز برای حل مسأله، ارزیابی پیشرفت در جریان حل مسأله و تغییر طرح در صورت مؤثر نبودن، عدم توجه به طرح های غیر مؤثر و تغییر در جهت اجرایی طرح های مؤثرتر، مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج قبلی (در صورتی که از طرح جدیدی متناسب با موقعیت مسأله استفاده شده باشد).

اتمام طرح هنگامی که نتایج حاصل رضایت بخش است و در نهایت حفظ طرح و بازیابی آن برای مواجهه با همان مسأله یا مسأله ای مشابه در آینده می باشد گراث- هارنات (2003 ، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو،1386).

و همچنین لزاک، مفهوم عملکردهای اجرایی را در چهار مؤلفه اراده، طراحی رفتار، اعمال هدف مدار و عملکرد مؤثر بیان کرده است (لزاک، 1995).

عملکردهای اجرایی به عنوان واسطه میان مدارهای پیچیده عصبی شناخته شدند که ارتباط میان مناطق لب پیشانی را با سایر نواحی مغزی برقرار می کنند (باکستر[5]، ساکسن[6]، بردی[7]، اکرمن[8]، اسشوارز[9] و همکاران، 1997؛ لومباردی[10]، اندرسون[11]، سروکو[12]، ریو[13]، 1999؛ ماهن[14] و کوتچ[15]، 2001؛ کولت[16] و وندرلیندن[17]، 2002؛ میلر[18] و کامینگز[19]، 2007؛ بوکرا[20]، کلادیک[21]، جراک[22]، هالامک[23]، رکتور[24]، 2007؛ سوچی[25]، 2009).

تمام لوب پیشانی و به طور اختصاصی ناحیه پیش پیشانی پشتی- جانبی و کورتکس کمربندی قدامی برای تکالیف اجرایی از قبیل انتزاع و حل مسأله، راهبردهای جابه جایی، بازداری پاسخ ناکارآمد و انعطاف پذیری تفکرضروری هستند (کاوالارو[26]، کاوادینا[27]، میسترتو[28]، باسی[29]، 2003 و پالمر[30] و هتون[31]، 2000) به شکل 2-1 توجه کنید.

[1] – Executive Functions

[2] – Hughes

[3] – Graham

[4] – Suchyپایان نامه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا)عملکرد اجرایی

[5] – Baxter

[6] – Saxene

[7] – Brody

[8] – Ackerman

[9] – Schewrz

[10] – Lombardi

[11] – Andaeason

[12] – Sirocco

[13] – Rio

[14] – Mahone

[15] – Kotch

[16] – Collette

[17] – Vanderlinden

[18] – Miller

[19] – Cammings

[20] – Bockova

[21] – Chladek

[22] – Jarak

[23] – Halamek

[24] – Rektor

[25] – Suchy

[26] – cavallaro

[27] – Cavedini

[28] – Mistrettu

[29] – Bassi

نقیصه های اجرایی در بیشتر موارد با آسیب منطقه پیشانی رابطه دارد، ضایعه کرتکس زیرقشری به ویژه ناحیه تالاموس یا ضایعه پراکنده ناشی از فقدان اکسیژن یا اثر حلالی های آلی نیز ممکن است اختلال اجرایی را سبب شود گراث- هارنات (2003 ، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو، 1386).

راهبردهای سنجش کارکردهای اجرایی از راه ترکیب های مختلفی از مصاحبه، مشاهده رفتار و آزمون بالینی کوتاه و غیررسمی انجام می گیرد (همان منبع).

گلدبرگ[1] (به نقل از گرانت[2]، 1998) نارسایی­هایی حافظه و عملکردهای اجرایی در فرونتال را بارزتر از سایر نارسایی شناختی دانست. سایکین و همگان (به نقل از لیبرمن[3]، موری[4] 2001) یک مجموعه از آزمون شناختی را بر روی 37 بیمار مبتلا به نخستین حمله اسکیز و فرنیا، 65 بیمار مبتلا به اسکیزو فرنیا مزمن و 131 فرد عادی اجرا کردند و دریافتند در هر دو گروه بیمار مبتلا به اسکیز و فرینا عملکرد اجرایی به طور برجسته ضعیف تر از افراد مبتلا به نخستین حمله اسکیز و فرینا بود (هیرش- استون[5]، و اینبرگر[6]، 1997).

از آنجا که دامنه عملکردهای اجرایی وسیع بود امکان ایجاد آزمون واحدی برای اندازه گیری همه آنها وجود نداشت و از این رو برای بررسی آنها آزمون های مختلفی طراحی شد، از متداول ترین آزمون عصب روانشناختی مورد استفاده برای سنجش عملکردهای اجرایی می توان آزمون کلمه و رنگ استروپ (کافمن[7]، کوپل استاتر[8]، دلازر[9]، سایس دنتاپ[10] و همکاران، 2005) و آزمون ویسکانسین (کاتافا[11]، پارلاد[12]، لومنا[13]، برناردو[14]، و همکاران، 1998؛ نگهاما[15]، اکادا[16]، کاتسومی[17]، یاموچی[18] و همکاران، 2001؛ پرنیز[19]، مائستو[20]، بارسلو[21]، فرنانز[22] و همکاران، 2004) اشاره کرد.

[1] – Goldberg

[2] – Grant

[3] – Liberman

[4] – Murray

[5] – Hrishch – Stoven

[6] – Weinberger

[7] – Kaufman

[8] – Kappel Staetter

[9] – Delazeer

[10] – Sicdentop Rhomberg

[11] – Catafau

[12] – Parellada

[13] – Lomena

[14] – Bernardo

[15] – Nagahama

[16] – Akada

[17] – Katsumi

[18] – Yamauchi

[19] – Perianez

[20] – Maestu

[21] – Barcelo

[22] – Fernanez

[30] – Palmer

[31] – Heaton

Written by