دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………..49

 • 10. مرور پژوهش‌های پیشین………………………………………………………………………………………………….51
 • ۲. 10. ۱. پیشینه پژوهش در خارج از ایران…………………………………………………………………………….. 51

  ۲. 10. ۲. پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………………………………………………………… 54

  ۲. 10. ۲. ۱. پژوهش‌های مربوط به فلسفه برای کودکان………………………………………………………… 54

  ۲. 10. ۲. ۲. پژوهش‌های مربوط به هرمنوتیک و تعلیم و تربیت…………………………………………… 57

  ۲. 11. جمع‌بندی پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 60

  فصل سوم: روش پژوهش

  ۳. ۱. روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 62

  ۳. ۲. طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 62

  ۳. ۳. روش داده‌یابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

  ۳. ۴. روش داده‌کاوی…………………………………………………………………………………………………………………… 63

  ۳. ۵. اعتبارسنجی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 63

  ۳. ۶. حساسیت پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………. 64

  فصل چهارم: یافته ها

  ۴. ۱. تحلیل و بررسی………………………………………………………………………………………………………………….. 66

  ۴. ۲. فهم از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر …………………………………………………………………………… 67

  ۴. ۲. ۱. واقعه فهم………………………………………………………………………………………………………………………. 67

  ۴. ۲. ۲. فهم، واقعه‌ای دیالکتیکی………………………………………………………………………………………………. 69

  ۴. ۲. ۳. تاریخ‌مندی فهم…………………………………………………………………………………………………………….. 69

  ۴. ۲. ۴. رابطه سنت و فهم………………………………………………………………………………………………………… 71

  ۴. ۲. ۵. پیش‌داوری و دور هرمنوتیکی……………………………………………………………………………………… 72

  ۴. ۲. ۶. افق و امتزاج افق‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 74

  ۴. ۲. ۷. جنبه کاربردی فهم……………………………………………………………………………………………………….. 76

  ۴. ۲. ۸. زبان‌مندی فهم………………………………………………………………………………………………………………. 76

  ۴. ۳. گادامر و تفسیر متن…………………………………………………………………………………………………………… 78

  ۴. ۴. گادامردر بوته نقد……………………………………………………………………………………………………………….. 80

  ۴. ۵. پرسش اول پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟     83

  ۴. ۵. ۱. هرمنوتیک فلسفی و اهداف تعلیم و تربیت……………………………………………………………….. 83

  ۴. ۵. ۲. هرمنوتیک فلسفی و برنامه درسی………………………………………………………………………………. 85

  ۴. ۵. ۳. هرمنوتیک فلسفی و محتوای برنامه فلسفه برای کودکان………………………………………….. 87

  ۴. ۵. ۴. ویژگی داستان‌های فلسفه برای کودکان……………………………………………………………………… 87

  ۴. ۵. ۵. نگاهی دوباره به مفهوم ادبیات و تبیین جایگاه آن…………………………………………………….. 89

  1. ۵. ۶. زبان و ضرورت تکثر معنا……………………………………………………………………………………………… 94
  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی- قسمت 2

  ۴. ۵. ۷. جایگاه متغیر تأویل و نیاز به آن………………………………………………………………………………….. 94

  ۴ .۵. ۸. خواننده در نقد نوین…………………………………………………………………………………………………….. 96

  ۴. ۵. ۹. رولان بارت و خوانش متن……………………………………………………………………………………………. 96

  ۴. ۵. 10. بینامتنیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

  1. 5. 11. رابطه متن و تصویر در رویکرد مبتنی بر هرمنوتیک………………………………………………. 98

  ۴. ۶. پرسش دوم پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای روش «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟        102

  ۴. ۶. ۱. تحلیل واقعه‌ فهم در رویکرد داستان‌های فکری ایرانی……………………………………………… 114

  ۴. ۶. 2. پرسشگری و دیالوگ در هرمنوتیک گادامر………………………………………………………………… 119

  ۴. ۶. ۳. جدایی‌ناپذیری روش از محتوا…………………………………………………………………………………….. 119

  ۴. ۶. ۴. اذعان به کامل‌نبودن دانسته‌های خود………………………………………………………………………… 120

  ۴. ۶. ۵. دوری‌بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 120

  ۴. ۷. پرسش سوم پژوهش: ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای ارزیابی «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟     122

  ۴. ۷. ۱. دور هرمنوتیکی……………………………………………………………………………………………………………. 122

  ۴. ۷. ۲. هرمنوتیک فلسفی و دور هرمنوتیکی………………………………………………………………………… 123

  ۴. ۷. ۳. تنگناهای دور هرمنوتیکی…………………………………………………………………………………………… 124

  ۴. ۷. ۴. دلایل معتقدان به دور هرمنوتیکی…………………………………………………………………………….. 124

  ۴. ۷. ۵. دور هرمنوتیکی و مطالعات میان‌رشته‌ای…………………………………………………………………… 125

  ۴. ۷. ۶. دور هرمنوتیکی و رابطه متن و تصویر……………………………………………………………………….. 126

  ۴. ۷. ۷. دور هرمنوتیکی، فهم و ارزیابی داستان……………………………………………………………………… 128

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  ۵. ۱. بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………… 132

  ۵. ۲. تنگناهای پیش پا و افق‌های پیش‌روی رویکرد هرمنوتیک ………………………………………….. 147

  ۵. ۳. پیشنهاده‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 149

  ۵. ۴. پیشنهاده‌های کاربردی……………………………………………………………………………………………………… 150

  1. 5. محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 150

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..

  دانلود پایان نامه