دانلود پایان نامه

وهش……………………………………………………………………………………………….. 82

5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 83

5-11- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 85

5-13- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 3-1 جنسیت، تعداد و درصد آزمودنی­ها……………………………………………………………… 47

جدول شماره 3-2 نتایج حاصل از تحلیل گویه­­های مقیاس اضطراب چندبعدی…………………….. 50

جدول شماره 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه اضطراب چندبعدی……………….. 52

جدول شماره 3-4 نتایج حاصل از تحلیل گویه­های مقیاس نگرش اینترنتی…………………………… 54

جدول شماره 3-5 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………………………………… 55

جدول شماره 4-1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد متغیر نگرش………………. 59

جدول شماره 4-2 میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد
متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ………………………………… 59

جدول شماره 4-3 ماتریس همبستگی ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی……………….. 61

جدول شماره 4-4 رگرسیون بعد راحتی و اعتماد به­نفس درهنگام استفاده از
کتابخانه بر روی ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………….. 62

جدول شماره 4-5 رگرسیون بعد اضطراب عمومی کتابخانه و فرایند جستجوی
اطلاعات بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………… 63

جدول شماره 4-6 رگرسیون بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر روی
ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول شماره 4-7 رگرسیون بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر روی ابعاد نگرش
اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
جدول شماره 4-8 رگرسیون بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول شماره 4-9 رگرسیون بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی 67

جدول شماره 4-10 مقایسه عملکرد دختر و پسر در متغیر اضطراب چندبعدی…………………….. 68

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای بوده است که در آن نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیش­بین و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای به­عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل 229 نفر ( 139 دختر و 90 پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده است که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه­گیری، روش طبقه­ای خوشه­ای انتخاب شد و توسط مقیاس­های اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ون کمپن(2003) و مقیاس نگرش اینترنتی تسائی (2001) مورد ارزیابی گرفتند. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن­ها به شیوه تحلیل گویه، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه­ها بود. یافته­های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که الف) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی کننده مثبت بعد راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه می­باشد. ب) بعد عاطفی و بعد رفتاری، پیش­بینی کننده مثبت بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای می­باشند. ج) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده مثبت بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه می­باشد. د) بعد عاطفی پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه می­باشد. ه) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده منفی و بعد رفتاری پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی با کتابخانه می­باشد. علاوه بر این، نتیجه دیگر نیز نشان داد که نمرات راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه در پسران بیشتر از دختران است.

مقدمه

در سال­های اخیر رایانه و فن آوری­های اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به­ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانه­ها ارائه می­دهند، نقش مؤثّری داشته است. به­طوری که ورود این فن آوری­ها به کتابخانه بر روش استفاده از منابع کتابخانه­ای تاثیر عمده­ای می­گذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش نقش کتابخانه­های دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی[1] و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده است ( جیائو و آنوگبوزی[2]، 2004).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان- قسمت 3

فن آوری­های اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطه­های آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته است ( هویک[3]2000). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده است ( عرفان منش، 2011). کرچ[4] و کراچفیلد(1948؛ به نقل از شریفی، 1381 ) نگرش را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه­های دنیای فرد تعریف کرده است. لذا، نگرش ایتنرنتی[5] را می­توان گرایش یا پیش­زمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف کرد. در قرن 21، نگرش شهروندان نسبت به استفاده و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیین­کننده است. نگرش اینترنتی دانشجویان ممکن است بر استقبال آنان از فعالیت­های اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی[6]، 2001).

اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به طور مساوی تقاضای افزایش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت را نمی­کنند، اما امروز سواد اینترنتی به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آن­هاست (جیائو و آنوگبوزی[7]، 2004 ). پیشرفت­هایی که در محیط­های آموزشی امروز به­وجود آمده در کنار ورود انواع فن آوری­ها وتغییر در برنامه و شیو­ه­های آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده است دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحث­های کلاسی و انجام گزارش­ها و تکالیف درسی موجب می­شود دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه می­توان از طریق کتابخانه­ها، اینترنت و نظام­های اطلاعاتی کسب کرد. ولی نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با استفاده دانشجویان از این نظام­ها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده است که تمامی دانشجویان نمی­توانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. از جمله دلایل مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن است که آنان هنگام استفاده از این مراکز و نظام­ها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب می­نامند. ایجاد این اضطراب می­تواند دارای علل مختلف بوده و با متغیر­های مختلف شخصیتی-محیطی رابطه داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بی­شماری نیز باشد (پشوتنی زاده، 1390).

کتابخانه دانشگاهی برای برخی دانشجویان محل امنی برای تحقیق و مطالعه به شمار می­آید، اما برای برخی دیگر زمینه­های اضطراب را ایجاد می­کند، به­طوری که می­تواند در استفاده موفقیت آمیز آن­ها از کتابخانه تأثیر سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در استفاده از کتابخانه، می­تواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان باشد و به استفاده غیرمفید از کتابخانه منجر شود ( ملون[8]، 1986). لذا، اضطراب کتابخانه­ای[9] را می­توان ترس و اضطراب در هنگام استفاده از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درباره کتابخانه تعریف کرد ( ملون، 1986). اضطراب کتابخانه­ای دارای ابعادی است که آن­را اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای[10] می­نامند. اضطراب می تواند به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانه­ای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن[11]، 2003). اگرچه اضطراب کتابخانه­ای ممکن است کاربران تمامی انواع کتابخانه­ها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیط­های علمی

دانلود پایان نامه