اری……………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5-1 مطالعه کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..56

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………….78

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………79

5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79

5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست جداول

جدول 3- 1 طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل ……………………………………………………………….54

جدول 3-2 حجم جامعه آماری به تفکیک جنس ……………………………………………………………………………………………54

جدول 3- 3 حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-1 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه ………………………………………………………………………………………..60

جدول4 -2 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

جدول4-3 میانگین و انحراف معیار میزان عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………62

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار میزان عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل درپس آزمون………………………..62

جدول4-5 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون خود کارآمدی   گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول4-6 میانگین و انحراف معیار میزان خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ………………………….64

جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار میزان خود کارآمدی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون…………………………..64

جدول 4-8 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیرپیشآزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد- قسمت 2

جدول 4-9 میانگین و انحراف معیار میزان تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………..66

جدول4-10 میانگین و انحراف معیار میزان تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ………………………..66

جدول 4-11 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-12 میانگین و انحراف معیار میزان برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-13. میانگین و انحراف معیار میزان برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-14 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول4-15 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون… . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4- 16 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول4-17 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول 4-18 میانگین و انحراف معیار میزان انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-19 میانگین و انحراف معیار میزان انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی تأثیرارائه تکلیف به روش حل تمرین برعملکردتحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش وپرور