دانلود پایان نامه

دوازدهم…………………………………………………………………….

62

جدول 2-13 – چک لیست جمع بندی اهداف ترسیم شده در برنامه قصد شده…………………….

66

جدول 2-14 -ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش‌اموزان…………………………………………………..

117

جدول2 -15- فراوانی مطلق و نسبی پاسخ‌های داده شده…………………………………………………….

125

جدول 2-16 – ویژگی انواع روش‌های یاددهی –یادگیری عملی آزمایشگاهی………………………..

143

جدول2-17- مولفه‌های انتخاب و تربیت معلم در کشورهای مورد مطالعه……………………………..

160

جدول3-1-‌امار دبیران علوم تجربی ناحیه 2 شیراز…………………………………………………………….

160

جدول 3-2- نسبت نمونه به جامعه دبیران و مدیران……………………………………………………………

161

جدول 3-3 -آمار مدارس راهنمایی ناحیه 2 شیراز………………………………………………………………

162

جدول 3-4 -نسبت نمونه به جامعه مدارس راهنمایی ناحیه 2 شیراز……………………………………

171

جدول4- 1- نتایج محاسبات‌اماری برنامه درسی قصد شده و اجرا شده علوم تجربی

173

جدول 4-2 -نتایج محاسبات‌اماری برنامه درسی قصد شده و‌آموخته شده…………………………..

175

جدول4-3- آزمون (t مستقل) مقایسه دو میانگین بین برنامه درسی‌آموخته   شده و اجرا شده…

176

جدول4-4- ضریب همبستگی پیرسون بین برنامه درسی‌آموخته شده و اجرا شده…………………

178

جدول 4-5- نتایج محاسبات‌اماری متغیر اهداف……………………………………………………………….

179

جدول 4-6 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر دبیر………………………………………………………………….

181

جدول 4-7- نتایج محاسبات‌اماری متغیر دانش‌اموز………………………………………………………….

183

جدول 4-8 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر محتوا……………………………………………………………….

185

جدول 4-9- نتایج محاسبات‌اماری متغیر فرآیند یاددهی- یادگیری………………………………………

187

جدول 4-10- نتایج محاسبات‌اماری متغیر زمان………………………………………………………………..

189

جدول 4-11- نتایج محاسبات‌اماری متغیر فضا و تجهیزات ………………………………………………

191

جدول 4-12 – نتایج محاسبات‌اماری متغیر ارزشیابی…………………………………………………………

193

جدول 4-13- نتایج محاسبات‌اماری مقایسه متغیر اهداف در برنامه قصد شده و‌آموخته شده….

195

جدول 4-14-نتایج محاسبات‌اماری مقایسه متغیر محتوا در برنامه قصد شده و‌آموخته شده …..

197

جدول 4-15- نتایج محاسبات‌اماری مقایسه متغیر اهداف در برنامه اجرا شده و‌آموخته شده

199

جدول 4-16- نتایج محاسبات‌اماری مقایسه متغیر اهداف در برنامه اجرا شده و‌آموخته شده

 

فهرست نمودارها ……………………………………………………………..
4-1 –   نمودار مقایسه برنامه اجرا شده و قصد شده………………………………………………………….. 172
4-2-   نمودار مقایسه دو برنامه قصد شده و آموخته شده…………………………………………………… 174
4-3-        نمودار ضریب همبستگی پیرسون بین دو برنامه قصد شده و اجرا شده………………….. 176
4-4-        نمودار مقایسه سه برنامه قصد شده، اجرا شده و‌آموخته شده…………………………………. 177
4-5-        نمودار مقایسه متغیر اهداف در برنامه قصد شده و اجرا شده………………………………… 178
4-6-        ویژگی مقایسه معلم در برنامه اجرا شده…………………………………………………………….. 180
4-7-        نمودار مقایسه ویژگی متغیر دانش‌اموز در برنامه اجرا شده……………………………………. 182
4-8-        نمودار ویژگی متغیر محتوا در برنامه اجرا شده…………………………………………………….. 184
4-9-        نمودار متغیر روشهای یاددهی -یادگیری در برنامه اجرا شده…………………………………. 186
4-10-    نمودار ویژگی   متغیر زمان در برنامه اجرا شده…………………………………………………….. 188
4-11-    نمودار متغیر امکانات و تجهیزات در برنامه اجرا شده…………………………………………… 190
4-12-    نمودار ویژگی   متغیر ارزشیابی در برنامه اجرا شده……………………………………………….. 192
4-13- نمودار میزان انطباق اهداف قصد شده و ‌آموخته شده…………………………………………… 194
4-14-   نمودار میزان انطباق محتوا قصد شده و‌ آموخته شده………………………………………….. 196
4-15- نمودار درصد اهداف نگرشی – مهارتی و دانشی در برنامه اجراشده و‌آموخته شده 198
4-16-   نمودار میزان انطباق محتوا اجرا شده و‌ آموخته شده…………………………………………… 200

 

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88- 1387بوده است..پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیماشی می باشد که به بررسی عناصر هشت گانه شامل: اهداف، معلم، دانش‌اموز، محتوا، روش تدریس، زمان، فضا و تجهیزات و ارزشیابی می پردازد. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی مدیران، دبیران و دانش‌اموزان در مورد برنامه های درسی سه گانه بود. یک مقیاس محقق ساخته با سه فرم برحسب گروهها طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی هر سه فرم مقیاس با روش روایی صوری، آلفای کرونباخ و باز آزمایی مورد تایید قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها با روش نمونه گیری خوشه ایی، طبقه ایی و تصادفی نمونه ایی به حجم 744 نفر شامل 11مدیر، 23دبیر، 710 دانش‌اموز ازجامعه4460 نفری صورت گرفت. دادهای گردآوری شده از پاسخگویان با روش‌اماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی، مورد تجزیه وتحلیل‌اماری قرارگرفت. برنامه‌آموخته شده، منتج از دو برنامه دیگر، به وسیله آزمون تشریحی20 سوالی، با توجه به حیطه های برنامه قصدشده، اندازه گیری گردید. میانگین 89/2وتی محاسبه شده برابر76/4 گردید بدین ترتیب عدم انطباق بین برنامه درسی قصد شده و‌آموخته شده مشخص شد. میزان انطباق بین برنامه درسی اجرا شده و‌آموخته شده با ضریب همبستگی پیرسون، 96/0 محاسبه شد.که این مقدارنشانگرهم جهت بودن و همبستگی دو برنامه می باشد. نتیجه نهایی آن که: برنامه اجرا شده و‌آموخته شده سال سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز هم جهت می باشند، این دو برنامه انطباق لازم را با برنامه قصد شده علوم تجربی ندارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کمال گرایی از دیدگاه اسلام.پایان نامه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی

 

1-1-مقدمه

جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب میکند که بتواند متناسب و منعطف با این پیچیدگیها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. برای پاسخگویی به این مهم نیازمند ابزاری هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگیها حرکت کرده و مسیررا تسهیل نماید،آموزش بهترین ابزار برا ی این کار است، از آنجائیکه آموزش از طریق برنامه درسی معنا و مفهوم می یابد، با بررسی و بازنگری مداوم، تلاش می شود برنامه درسی با غنای کامل وعلمی خود بتواند به تمام نیازهای کنونی ودگرگونی های پر شتاب آینده پاسخ دهد(زمانی مقدم، 1388).

قدمت برنامه های درسی به صورت رسمی وغیررسمی با قدمت انسان برابروپایه های نوین آن به سال 1918وفرانکلین بوبیت می رسد. تلاش مستمرصاحبنظران موجب ارائه بیانیه های تقربیا منسجم برنامه درسی شد.تلاش بدون وقفه آنان درجهت افزایش شناخت ورسیدن به بلوغ فکری بااستفاده ازنگرش وسیع وخلق تئوریهای مختلف با زبان تکنیکی وحرفه ای جدیدوخاصی که طراحی هاوبرنامه ریزی هارا به نظم نوین کشانید. زمانی مقدم (1388) این حرکت را موجب خروج دیوار حوزه برنامه درسی از مرز دیوارهای کلاس و مدرسه و اتصال آن به دیوارهای فرهنگ جامعه می داند و اذعان میدارد: تئوریسین های برنامه درسی با تلاشهای تحقیقاتی خود، تحلیل نموده اند که مدارس جزایر فرهنگی نیستند و برنامه درسی تنها کتب درسی نیست، بلکه عناصر دیگری همچون نظام تربیت معلم، ارزشیابی، روش ها و دستورالعمل ها را نیز در برمیگیرد. نوجوان و جوان از آنچه در کلاس میشنود یا می بیند دست به تعبیر و تفسیر زده و ابتدا یک مقاومت ذهنی نموده و دست به تعبیر و تفسیر مجدد پدیده ها زده وسرانجام با خود انتخابی فرهنگ خاص خود را خلق می نماید.

تافلر(به نقل از قورچیان،1383) در کتاب سیمای پیچیده روند تحولات برنامه های درسی (1990) و کتاب طراحی و مهندسی برنامه درسی درهزاره سوم حرکت سه موج را معین وزمینه های موج چهارم را تبیین نموده است و موج دوم را به عنوان اثرگذار درآموزش و پرورش نام می برد. این موج درس وقت شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری (تکالیف شب) را وارد دنیای مدارس نمود. درهمین عصر بود که تصور میشد آموزش و پرورش به وسیله معلم در مدرسه تولید و به مصرف دانش آموز می رسد. بدین طریق

دانلود پایان نامه