……………………………………………………………………….

155 فصل سوم – روش اجرا پژوهش

 

3- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….

157  

3-2- روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….

157  

3-3- جامعه‌اماری…………………………………………………………………………………………………..

158  

 

3-3-1-جامعه‌اماری برنامه قصد شده……………………………………………………………….

159  

 

3-3-2-جامعه‌اماری برنامه اجرا شده………………………………………………………………………

159  

 

3-3- 3-جامعه‌اماری برنامه‌آموخته شده…………………………………………………………………

160  

3-4-نمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………………

161  

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………

163  

 

3-5-1 برنامه قصد شده………………………………………………………………………………….

163  

 

3-5-2 برنامه اجرا شده……………………………………………………………………………..

163  

 

3-5-3 برنامه‌آموخته شده……………………………………………………………………………………..

164  

3-6-روایی و پایایی ابزار های مقیاس …………………………………………………………………………

165  

 

3-6-1-روایی مقیاس دانش‌اموز…………………………………………………………………………….

165  

 

3-6-2-پایایی مقیاس دانش‌اموز………………………………………………………………………….

166  

 

3-6-1-روایی مقیاس دبیر و مدیر…………………………………………………………………..

166  

 

3-6-2-پایایی مقیاس دبیر و مدیر………………………………………………………………….

166  

3-7- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….

167  

3-8- روش‌اماری و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….

168 فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………

170  

4-2- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های پژوهش…………………………………………..

171  

 

4-2-1- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های کلی پژوهش……………………………

171  

 

4-2-2- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های ویژه پژوهش……………………………

178  

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………

202  

5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….

203  

5-3- بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش……………………………………………………..

205  

5-4-پیشنهادها………………………………………………………………………….

223  

 

5-4-1- پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………

223  

 

5-4-2-پیشنهادهایی پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی: نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان- قسمت 2
226  

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………..

227  

 

5-5-1- محدودیت های در اختیار……………………………………………………………

227  

 

5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار……………………………………………………..

228  

5-6-فهرست منابع……………………………………………………………………………………….

229  

 

5-6-1 – منابع فارسی……………………………………………………………………………

229  

 

5-6-2- منابع خارجی……………………………………………………………………….

239

 

فهرست پیوست…………………………………………………………………………………………………………………
240 پیوست الف-   مقیاس مدیر……………………………. ………………………………………………………………….
244 پیوست ب- مقیاس دانش‌اموز………………………………………………………………………………………………
249 پیوست پ مقیاس دبیر…………………………………………………………………………………………………………..
255 پیوست ت- جدول میانگین برنامه درسی اجرا شده   ………………………………………………………………
256 پیوست ث- جدول میانگین برنامه‌آموخته شده………………………………………………………………………..
257 پیوست ج-جدول محاسبه ضریب همبستگی بین اجرا شده و‌آموخته شده…………………………………..
258 پیوست چ-اطلاعات‌اماری متغیر دبیر……………………………………………………………………………………..
259 پیوست ح-اطلاعات‌اماری متغیر دانش‌اموز……………………………………………………………………………
260 پیوست خ-اطلاعات‌اماری متغیر محتوا…………………………………………………………………………………..
262 پیوست د-اطلاعات‌اماری متغیر فرآیند یاددهی- یادگیری ………………………………………………………..
263 پیوست ذ-اطلاعات‌اماری متغیر زمان……………………………………………………………………………………..
264 پیوست ر- اطلاعات‌اماری متغیر فضا و تجهیزات ………………………………………………………………….
266 پیوست ز- اطلاعات‌اماری متغیر ارزشیابی………………………………………………………………………………
267 پیوست ژ – سوالات آزمون علمی مرحله اول…………………………………………………………………………..
269 پیوست س – سوالات آزمون علمی مرحله دوم………………………………………………………………………..
272 پیوست ش – فایل های‌اماری……………………………………………………………………………………………….

 

صفحه فهرست جد ول ها……………………………………………………………………………………………..
50 جدول 2-1 -اهداف جزئی فصل اول………………………………………………………………………………..
51 جدول 2-2- اهداف جزئی فصل دوم……………………………………………………………………………….
52 جدول 2-3-اهداف جزئی فصل سوم………………………………………………………………………………..
53 جدول 2-4- اهداف جزئی فصل چهارم…………………………………………………………………………..
54 جدول 2-5 – اهداف جزئی فصل پنجم…………………………………………………………………………….
55 جدول 2-6 – اهداف جزئی فصل ششم…………………………………………………………………………..
56 جدول 2-7- اهداف جزئی فصل هفتم…………………………………………………………………………….
57 جدول 2-8- اهداف جزئی فصل هشتم……………………………………………………………………………
58 جدول 2-9- اهداف جزئی فصل نهم……………………………………………………………………………….
59 جدول 2-10- اهداف جزئی فصل دهم……………………………………………………………………………
60 جدول 2-11- ا هداف جزئی فصل یازدهم……………………………………………………………………..
61 جدول 2-12- ا