ضیه­ها و سوال پژوهش …………………………………………………………………. 53

4-6-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.  53

4-6-2- رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند. 55

4-6-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند     57

4-6-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-7- یافته­های جانبی …………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

5-2- بحث در مورد فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 62

5-2-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند   62

5-2-2-رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.  64

5-2-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند     65

5-2-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

5-3- مرور کلی و نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………. 69

5-4- محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 69

5-5- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

پیوست

پیوست شماره 1: پرسشنامه سلامت روان ………………………………………………………………………………….. 83

پیوست شماره 2: مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی …………………………………………………………………. 86

پیوست شماره 3: پرسشنامه زوجی انریچ…………………………………………………………………………………….. 87

پیوست شماره 4: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر…………………………………………………………….. 89

فهرست جداول

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت …………………………….. 48

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت   49

جدول شماره 4-3- یافته­های توصیفی مقیاس­ها و زیر مقیاس­های مورد مطالعه در

گروه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………….. 52

جدول شماره 4-5- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری مولفه‌های راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-6 – ضرایب رگرسیون مولفه های­ راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-7- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان        55

جدول شماره 4-8- ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان……………. 55

جدول شماره 4-9- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری مولفه­های رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان    56

جدول شماره 4-10- ضرایب رگرسیون مولفه­های رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان      56

جدول شماره 4-11- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان         57

جدول شماره 4-12 – ضرایب رگرسیون خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان…………….. 58

جدول شماره 4-13- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 4-14 – ضرایب رگرسیون راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان 59

جدول شماره 4-15- تفاوت میانگین مقیاس­های مورد مطالعه بین زنان و مردان………………….. 60

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره 4-1- نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ………………………….. 48

شکل شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی ………………….. 49

چکیده

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول­ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می­شود. بیماران سرطانی با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و سلامت روان آنها تحت تاثیر قرار می­گیرد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش­بینی راهبردهای مقابله مذهبی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می­پردازد. بدین منظور 135 نفر از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه­های مورد نظر پاسخ دادند. داده­های استخراج شده از پرسشنامه­ها با نرم­افزار آماری SPSS 16 و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل­ها نشان داد که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی پیش­بینی کننده­ی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ابعاد فرزند پروری از دیدگاه شیفر

مقدمه

بیماری مزمن[1] یک استرس فوق العاده و قابل توجه است که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می­دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان است. از آنجا که نگرش پزشکی در این نوع بیماری­ها تنها بر نحوه درمان و کنترل نشانه ها توجه دارد و با توجه به این که این بیماری ها بر فرد و جامعه اثرات زیادی دارند، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند و نباید صرفاً بر الگوی پزشکی در مراقبت از این بیماری بسنده کرد (کاتس و بور[2]،1995).

این بیماران معمولاً با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و احترام به خود و هویت فرد، تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد؛ به خصوص وقتی بیماری منجر به کاهش نقش ها، فعالیت های ارزشمند تغییرات در ارتباطات اجتماعی شده و انجام فعالیت های قبلی بیمار نیز به علت بیماری مشکل یا غیر ممکن می شود (آسبرینگ[3]، 2001).

سرطان[4] از دید عامه ترسناک ترین و خطرناک ترین بیماری مزمن تلقی می­شود. سرطان بیماری است که از یک یا چند سلول آغاز می­شود و یک سلول به طور ناگهانی از حالت عادی خارج می­شود و شروع به تکثیر می­کند. سلول یا سلول­های سرطانی شده به سرعت تعدادشان افزایش پیدا می کند و تشکیل یک توده به هم فشرده سلولی یا یک غده می­دهد و این توده سلولی قابلیت و کارایی خود را نیز از دست می­دهد و نمی­تواند فعالیت­ها و وظایف خود را انجام دهد. این غده کم­کم گسترش پیدا می­کند و مثل یک دانه کوچک در بافت ریشه می­دواند. کلمه سرطان که به معنای خرچنگ است بر اساس همین حالت نامگذاری شده است (خانجانی و همکاران،1391).

سرطان یکی از بیماری­های شایع در دنیای امروزی است که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افزایش می­یابد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 حدود 6/7 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند که از این تعداد، بیش از 70% آن­ها در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد زندگی می­کردند (صفاری و همکاران، 1391).

اثرات روانی ناشی از تشخیص سرطان و اثرات جسمی ناشی از درمان­های آن توام با بسیاری از عوارض جانبی هستند که سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. تشخیص سرطان، علائم ناگهان