دانلود پایان نامه

ن­آگاهی……………………………………………………………..87

3-3-4-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87

3-3-4-2-پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..91

3-4-روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….92

3-5-روش آماری……………………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم: یافته­ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………….95

4-2-1-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های ذهن­آگاهی…………………………………95

4-2-2-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های صبر……………………………………………96

4-3-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….97

4-3-1-یافته­های مربوط به سؤال اول…………………………………………………………………..97

4-3-2-یافته­های مربوط به سؤال دوم……………………………………………………………….102

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….108

5-2-بحث و نتیجه­گیری در مورد سؤال اول پژوهش…………………………………………108

5-3-بحث و نتیجه­گیری در مورد سؤال دوم پژوهش………………………………………..112

5-4-محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………..114

5-5-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..114

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………116

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………..121

پیوست­ها

پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی…………………………………………………………………………135

پرسشنامه صبر……………………………………………………………………………………………………..137

پرسشنامه افسردگی بک………………………………………………………………………………………139

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر…………………………………………………….144

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………….14

فهرست جدول­ها

جدول(3-1)توزیع گروه نمونه بر حسب سن…………………………………………………………82

جدول(3-2)توزیع گروه نمونه برحسب متغیر جنسیت…………………………………………83

جدول(3-3)توزیع گروه نمونه برحسب متغیر تحصیلات………………………………………83

جدول(3-4)ضرایب پایایی مؤلفه­های صبر…………………………………………………………….86

جدول(3-5)نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی به روش مؤلفه­های اصلی با چرخش واریماکس……………………………………………………………………………89

جدول(3-6)ضرایب پایایی مؤلفه­های ذهن­آگاهی………………………………………………….91

جدول(4-1)میانگین و انحراف معیار پنج مؤلفه ذهن­آگاهی در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………95

جدول(4-2)میانگین و انحراف معیار مؤلفه­های صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول(4-3)نتایج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­های ذهن­آگاهی……………97

جدول(4-4)نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس تفاوت مؤلفه­های ذهن­آگاهی بین گروه­های افسرده، مضطرب و بهنجار………………………………………………………………98

جدول(4-5)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه مشاهده…………………………98

جدول(4-6)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه توصیف………………………….99

جدول(4-7)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه عمل توأم آگاهی………..100

جدول(4-8)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه عدم قضاوت………………..100

جدول(4-9)نتایج آزمون تعقیبی توکی مربوط به مؤلفه عدم واکنش………………..101

جدول(4-10)نتایج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­های صبر…………………….102

جدول(4-11)نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت مؤلفه­های صبر بین گروه­های افسرده، مضطرب و بهنجار…………………………………………………………………………………..103

جدول(4-12)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه شکیبایی……………………………….103

جدول(4-13)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه رضایت…………………………………..104

جدول(4-14)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه استقامت………………………………..104

جدول(4-15)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه درنگ…………………………………….105

جدول(4-16)نتایج آزمون توکی مربوط به مؤلفه متعالی شدن………………………….106

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1)پایه­های روانشناختی صبر…………………………………………………………….74

چکیده

اهداف پژوهش حاضر ، مقایسه مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بود. طرح این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه بیماران افسرده و مضطربی که از خرداد تا شهریور 1390 به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه می کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، 30 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 فرد بهنجار بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهی و پرسشنامه صبر. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که میان افراد افسرده، مضطرب و بهنجار از نظر مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر ، تفاوت معناداری وجود دارد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی)اختلال نارسا توجه

مقدمه

اضطراب[1] و افسردگی[2] از رایج ترین پدیده های هیجانی هستند که انسان از آنها رنج می­برد (لطفی افشار، قاسم زاده، عشایری و گیلانی،1377). آنچه انسان را در درک و برخورد بهتر با این پدیده ها با مشکلات بیشتری روبرو میسازد، همبودی این پدیده هاست. همبودی اضطراب و افسردگی در موقعیت های بالینی به تردیدهای بحث برانگیزی منجر شده است(تارسیا، پاور و ساناویو[3]،2003). در بیست و پنج سال گذشته پژوهش های مختلف از روش های مختلفی استفاده کرده­اند تا تعیین کنند که اضطراب و افسردگی چه تفاوتهای زیربنایی با یکدیگر دارند. از طرفی با توجه به شیوع بالای این دو اختلال در جامعه و تاثیر منفی آنها بر سلامت روان و کیفیت زندگی افراد جامعه، شناخت عوامل موثر بر شکل­گیری این اختلالات، امری ضروری تلقی می شود.

یکی از مفاهیمی که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده و به نظر می­رسد که نقش مهمی در اختلالات یاد شده دارد، ذهن­آگاهی[4] است. ذهن­آگاهی به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار، اعمال، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب می­شود؛ به عبارت دیگر، ذهن­آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه­ای خاص است؛ یعنی توجه و تمرکزی که دارای این ویژگی­ها باشد: بودن درحال حاضر، هدفمند و بدون قضاوت. این نوع توجه موجب افزایش آگاهی، شفافیت و وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر می شود. ذهن­آگاهی بدان معناست که شخص، آگاهی خود را از گذشته و آینده به حال حاضر معطوف کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعیت را با تمام جنبه­های درونی و بیرونی­اش می­بیند و درمی­یابد که ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر و تفسیرهایی که انجام می­دهد دائما درحال نشخوار و گفتگوی درونی است.

گرچه ذهن­آگاهی از تعلیمات قدیمی شرقی نشأت گرفته است، ولی امروزه در غرب جایگاه ویژه­ای دارد. پژوهش های انجام شده

دانلود پایان نامه