دانلود پایان نامه

102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی………………………. 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول……………………………………………………………. 110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…………………………………………………….. 110

جدول 4-3؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم……….. 111

جدول 4-4؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 113

جدول 4-5؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………… 114

جدول 4-6؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.. 115

جدول 4-7؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 117

جدول 4-8؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………. 118

جدول 4-9؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 119

جدول 4-10؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 121

جدول 4-11؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 122

جدول 4-12؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 123

جدول 4-13؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم……………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول 4-14؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 126

جدول 4-15؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 127

جدول 4-16؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم………………………………………………………………….. 130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه………………………………………………….. 130

جدول 4-19؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم. 131

جدول 4-20؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم….. 133

جدول 4-21؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 134

جدول 4-22؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول 4-23؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 137

جدول 4-24؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 138

جدول 4-25؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 139

جدول 4-26؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 141

جدول 4-27؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………. 142

جدول 4-28؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……. 143

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی………………………………………………………. 111

نمودار4-2: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک…………………………………………………………….. 112

نمودار4-3: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه…………………………………………………………. 114

نمودار4-4: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان………………………………………………… 115

نمودار4-5: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی……………………………………………………….. 116

نمودار4-6: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل………………………………………………………….. 118

نمودار4-7: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی………………………………………………………………… 119

نمودار4-8: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی…………………………………………………………. 120

نمودار4-9: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم………………………………………………………………….. 122

نمودار4-10: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف………………………………………………….. 123

نمودار4-11: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات………………………………………….. 124

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور- قسمت 2

نمودار4-12: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری………………………………………………………. 126

نمودار4-13: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری…………………………………………………………… 127

نمودار4-14: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم………………………………………………………. 128

نمودار4-15: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ……………………………………………….. 131

نمودار4-16: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز…………………………………………………… 132

نمودار4-17: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی…………………………………………………………… 134

نمودار4-18: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت………………………………………….. 135

نمودار4-19: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده………………………………………………. 136

نمودار4-20: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی…………………………………………… 138

نمودار4-21: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی…………………………………………………. 139

نمودار4-22: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر…………………………………………………………….. 140

نمودار4-23: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن………………………………………………………. 142

نمودار4-24: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی…………………………………………………….. 143

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.
1-1. مقدمه

بشر از مدت ها پیش با سردرد آشنا بوده و روش های مختلف درمان آن را می شناخته است. در یک کتیبه سنگی باستانی که مربوط به پنج هزار سال پیش است مطلبی با عنوان”بیمار مبتلا به سردرد” دیده میشود. دو هزار و پانصد سال پیش، مردم چین با درمان سردرد آشنا بودند. پزشکان چینی برای درمان سردرد، طب سوزنی و داغ کردن را توصیه کرده اند. در آثاربقراط(377-450 ق م) که حدود ۲۴۰۰ سال پیش نوشته شده، به مطالبی در مورد بیماران مبتلا به سردرد بر می خوریم. سقراط(399-450 ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(348-428 ق.م) به ارتباط بین کشش یا تحریک ماهیچه ای و سردرد پی بردند.

پیشرفت بعدی در مطالعه سردرد، نتیجه کار پزشکان سرزمین های خلافت اسلامی، ایرانیان و دانشمندان مسلمان به ویژه ابونصر فارابی(950-870)،ابوریحان بیرونی(1048-973) وابوعلی سینا(1037-980) می باشد. ابوعلی سینا در دایره المعارف معروف خود “قانون” به شرح چندین سردرد از جمله میگرن پرداخته است(قهفرخی،1391).

هم چنین امروزه سردردها ، یکی از

دانلود پایان نامه