دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه……………………………………………………………………………. 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه…………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره…………………………………………………………………………. 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها……………………………………………………………………………………. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی………………………………………………………….. 56

2-4-9.ماهیت هیجان……………………………………………………………………………………………. 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان…………………………………………………………………… 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان………………………………………………………………………….. 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی…………………………………………………………………………… 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان…………………………………………………………………………….. 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان…………………………………………………………………………………. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان………………………………………………………………………… 65

2-4-16.نتیجه هیجان……………………………………………………………………………………………. 67

2-4-17.هیجان و سلامت……………………………………………………………………………………… 69

2-4-18.مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………. 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها …………………………………………………………………….. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی………………………………………………………………………………… 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن…………………………………………………………….. 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………….. 75

2-4-23.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 78

2-4-24. مفهوم طرحواره………………………………………………………………………………………. 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………………….. 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ……………………………………………………………… 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی………………………………………………………………. 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها…………………………………………………………………………………. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………. 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ……………………………………………………………………. 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی………………………………………………………………………… 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………………………………………. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………………………………….. 92

2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………….. 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………….. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………………………………………… 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 105

3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 106

3-8.خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………….. 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 129

4-4.خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی………………………………………. 146

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   فرایند تعارض/پایان نامه ویژگی¬های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش………………………………………………………….. 148

5-4.محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………….. 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………. 150

5-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 152

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 176

فهرست جدول ها

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی……………………… 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی…………….. 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت………………………… 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی…………………………………………………………………………………………..

دانلود پایان نامه