. 111

5-6-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

پیوست

پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS)………………………………………………………………….. 128

پرسشنامه نگرش های خوردن-26……………………………………………………………………………………………. 130

پرسش نامه نارضایتی بدنی(8-D)…………………………………………………………………………………………….. 132

پرسش نامه درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………………….. 133

پرسشنامه خود شیء انگاری……………………………………………………………………………………………………… 134

پرسش نامه کمال گرایی اهواز…………………………………………………………………………………………………… 136

فهرست جداول

جدول 1-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن…….. 10

جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS……………………………………………………… 66

جدول 3-2: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS……………………………………………………… 67

جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26…………………………………………………… 68

جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D………………………………………………………………………….. 70

جدول3- 5: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن…………………………………………………………………………. 70

جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن………………………………………………………………………… 70

جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری…………………………………………………………………… 71

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری…………………………………………………………………… 72

جدول 3-9: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری…………………………………………………………………. 73

جدول 3-10: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری……………………………………………………………… 74

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات………………………………………………………………………………. 77

جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی………………………………………………………………… 78

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن………………………………………………………………………… 78

جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی………………………………………… 79

جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه­ای ………………………………………….. 80

جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا………………………………………………………………….. 81

جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا……………………………………………………………………….. 82

جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوری………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع 2…………………………………………………………………… 82

جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش……………………………………………………. 83

جدول 4-12: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی……………………………………….. 85

جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی…………………………… 86

جدول 4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی…………………………….. 86

جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی……………………………….. 87

جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن………………………………. 87

جدول 4-17: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن…………………………………… 88

جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن……………………… 89

جدول 4-19: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن………………………… 89

جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن…………………………… 90

جدول 4-21: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی………………………. 90

جدول 4-22: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی………….. 91

جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی…………….. 91

جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی…………….. 92

جدول 4-25: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر………………………. 93

جدول 4-26: شاخص های برازش مدل……………………………………………………………………………………. 9

فهرست شکل ها

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد)   93

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انواع کنترل و نظارت/پایان نامه خود کنترلی و عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی

شکل 4-2: شکل 4-12: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری 9نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

 

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1: توزیع فراوانی اختلال خوردن …………………………………………………………………………….. 81

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.در این پژوهش که از نوع هم بستگی بوده با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش های خوردن، مقیاس تشخیصی اختلال خوردن، پرسش نامه شکل بدنی، پرسش نامه خود شیء انگاری، مقیاس تفکرات کلیشه ای و قالبی در مورد بدن ایده آل و کمال گرایی اهواز 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وAMOS تحت برنامه ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نماید. کمال گرایی، خود شیء انگاری،شاخص توده بدنی به صورت مستقیم و مثبت، نارضایتی بدنی و سپس اختلال خوردن را پیش بینی می نمایند. شاخص توده بدنی به تنهایی اختلال خوردن را به صورت مستقیم و منفی پیش بینی می نماید.درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند. بر اساس یافته های پژوهش کمال گرایی، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری به واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نمایند. هم چنین شاخص توده بدنی به صورت منفی و معکوس اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.

مقدمه

مفهوم “خود”[1] در بردارنده بخش مهمی از تجربه ها و روابط ما از جهان است. این مفهوم نقش اساسی در حوزه رفتار ما ایفا کرده و موجب یکپارچگی و وحدت کنش های ما می شود. ویلیام جیمز[2] اولین کسی بود که درباره مفهوم خود بحث کرد. او مفهوم خود عینی[3] را گسترش داد و در تعریف آن گفت مجموع تمام چیزهایی است که یک فرد متعلق به خود می داند ولی این بخش را به چند زیر مجموعه تقسیم کرد که مهم ترین آن ها “خود مادی[4]“، “خود اجتماعی[5]” و “خود معنوی[6]” هستند. جیمز خود جسمانی و خود به عنوان مالک را جزء خود مادی قرار داد و بخش ضروری برای سایر جنبه های خود محسوب می شود. در مرتبه بالا “خود اجتماعی” قرار دارد که محتوی آن بیشتر در ارتباط با دیگران است و در بالاترین سطح “خود روانی”