دانلود پایان نامه

ردن………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن……………………………………………. 47

2-2-5-1- عوامل بیرونی…………………………………………………………………………………………………………… 48

2-2-5-2- عوامل درونی …………………………………………………………………………………………………………… 49

2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن………………………………………………………………………. 52

2-3- پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 62

2-5-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 62

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. 65

3-4- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4-1-اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن ………………………………………………………………………. 65

3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن ……………………………………………………………………………………. 67

3-4-2-نارضایتی بدنی………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی…………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-4-خودشی انگاری………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری…………………………………………………………………………………… 70

3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………… 72

3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز……………………………………………………………………………………. 72

3-4-7-درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری……………………………………………………………………………………… 73

3-4-8-شاخص توده بدنی…………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………. 7

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………… 76

4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل………………………………………………………………………………… 83

4-4- یافته های تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………….. 84

4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی………………………………………………………… 85

4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری……………………………………………. 85

4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی………………………………………………. 86

4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری…………………………………………………. 87

4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی …………………………………………… 87

4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی……………………………………………………. 88

4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی…………………………………………. 88

4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری……………………………………….. 89

4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری…………………………………………………. 90

4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی… 90

4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره توانبخشی: مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب- قسمت 2

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………….. 91

4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………… 91

4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری

با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………………………… 92

4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………. 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 99

5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………………………… 99

5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………….. 100

5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………………………………….. 101

5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید…………………………. 103

5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید…………………………… 104

5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………………. 105

5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید……………………………………… 106

5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید…………………… 107

5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………………………. 107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند………………………… 108

5-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-5-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………..

دانلود پایان نامه