دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-3-1- ادراک زیر آستانه‌ای ……………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-3-2- اثرات ادراک زیرآستانه‌ای ………………………………………………………………………………………. 49

2-1-3-2-1- همبسته‌های عصبی ………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2-2- اثرات هیجانی و ارزشی …………………………………………………………………………………….. 50

2-1-3-2-3- اثرات معنایی پایه …………………………………………………………………………………………….. 50

2-1-3-2-4- قضاوت‌های اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-2-5- رفتار ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-4- فرایندهای ضمنی ……………………………………………………………………………………………………… 52

2-1-5- شرطی سازی ارزشی …………………………………………………………………………………………………. 53

2-1-5-1- شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی ………………………………………………………… 55

2-1-5-2- شباهت‌های شرطی‌سازی ارزشی (EC) و شرطی‌سازی پاولفی (PC) ………………… 56

2-1-5-3- تفاوت‌های شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی ……………………………………….. 58

2-1-5-5- رویکردهای نظری شرطی سازی ارزشی ……………………………………………………………….. 60

2-1-5-5-1- دیدگاه انتسابی …………………………………………………………………………………………………… 60

2-1-5-5-2- دیدگاه کل‌گرایانه ……………………………………………………………………………………………… 61

2-1-5-5-3- دیدگاه اسناد نادرست ضمنی …………………………………………………………………………… 61

2-1-5-5-4- دیدگاه طبقه‌بندی مفهومی ……………………………………………………………………………… 62

2-1-5-5-6- دیدگاه گزاره‌ای …………………………………………………………………………………………………. 63

2-1-5-6- کاربردهای شرطی سازی ارزشی …………………………………………………………………………… 64

2-2- پیشینه عملی …………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-3- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 78

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-2-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-1- پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) ……………………………………………………… 81

3-4-2- پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) ……………………………………………………………………….. 82

3-4-3- مقیاس عزت نفس روزنبرگ …………………………………………………………………………………….. 83

3-4-4-پرسشنامه افسردگی بک …………………………………………………………………………………………….. 84

3-4-5- آزمون تداعی ضمنی (IAT) ……………………………………………………………………………………… 85

3-4-5- 1- ساخت آزمون سنجش عزت نفس ضمنی (IAT) ……………………………………………. 85

3-4-5- 2- ساخت آزمون سنجش ترس از ارزیابی منفی ضمنی (IAT) ………………………… 87

3-4-6- برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای ………………………………………………… 87

3-5- روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 89

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1-آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی …………………………………………….. 91

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   خودکارآمدی و جنسیت.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها …………………………………………………………………………………………………….. 93

4-3- تحلیل استنباطی داده‌ها ………………………………………………………………………………………………….. 96

4-3-1- سوال اول …………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-3-2- سوال دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 99

4-3-3- سوال سوم ………………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-3-4- سوال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-3-5- سوال پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-3-6- سوال ششم ………………………………………………………………………………………………………………… 102

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال اول پژوهش ………………………………………………………….. 104

5-2- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال دوم پژوهش ………………………………………………………….. 106

5-3- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال سوم پژوهش ………………………………………………………… 108

5-4- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال چهارم پژوهش ……………………………………………………… 109

5-5- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال پنجم پژوهش ……………………………………………………….. 110

5-6- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال ششم پژوهش ……………………………………………………….. 11

5-7- یکپارچه‌نگری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 113

5-8- کاربردهای نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 113

5-9- کاربردهای عملی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 114

5-10- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 114

5-11- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 15

5-11-1- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 115

5-11-2- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………….. 115

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

دانلود پایان نامه