دانلود پایان نامه

خلی……………………………………………………………………………………………………………………………….65

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………69

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………….70

معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

معیارهای خروج…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ابزارهای اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..72

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)………………………………………………………………………………………………..73

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….74

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی……………………………………………………………………………………………………….76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….80

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: توصیف داده­ها و تحلیل­های آماری…………………………………………………………………………………….. 82

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………83

شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..84

تحلیل داده­ها در چهارچوب فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………..92

تحلیل داده­ها در چهارچوب سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………….99

یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………99

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………..103

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

بحث و تفسیر یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………113

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………126

فهرست جداول

جدول 1-3. ضرایب همبستگی پیرسون برای سنجش پایایی CASQ ………………………………………………………………….91

جدول 2-3. ضرایب آلفای کودرریچاردسون برای محاسبه روایی CASQ……………………………………………………….92

جدول 1-4.. آزمون t مقایسه تفاوت دو گروه از لحاظ متغیر سن…………………………………………………………………………..103

جدول2-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه آزمایش و کنترل…………………….103

جدول3-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه آزمایش وکنترل……………………………104

جدول 4-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل………………..105

جدول 5-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل……………………….106

جدول 6-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل……………….107

جدول 7-4.میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل………………………108

جدول 8-4. شاخص های توصیفی متغیر سبک های اسنادی خوش بینانه و بدبینانه دو گروه آزمایش…………………………109

جدول 9-4. بررسی نرمال بودن توزیع متغیر سبک اسناد با استفاده از آزمون شاپیرو – ویلک…………..……..…..111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی- قسمت 3

جدول 10-4. نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی ها………………………………111

جدول11 -4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه…………………………………112

جدول12-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی برسبک اسناد بدبینانه…………………………………………112

جدول13-4. آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………113

جدول14-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

جدول 15-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش………………………….115

جدول16-4 آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………….116

جدول17-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر مداخله بر سبک اسناد بدبینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………116

جدول18-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثرمداخله ­بر سبک اسناد بدبینانه ……………………………………………………..117

جدول19-4. نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان دختر

دانلود پایان نامه