دانلود پایان نامه

بین سبک‎های مقابله‎ای و میزان شادکامی ………

151 جدول (4-17). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………….

152 جدول (4-18). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……

152 جدول (4-19). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………

153 جدول (4-20). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای…

153 جدول (4-21). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ………………………..

154 جدول (4-22). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎‎ای ……

155 جدول (4-23). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ………………………

155 جدول (4-24). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ….

156 جدول (4-25). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …………………….

156 جدول (4-26). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای….

157 جدول (4-27). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ………………………

158 جدول (4-28). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ….

158 جدول (4- 29). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه بین کمال‏‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای ……………………

159 جدول (4-30). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ………………….

160 جدول (4-31). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی.

160 جدول (4-32). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی …………………

161 جدول (4-33). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی

161 جدول (4-34). نتایج رگرسیون چندگانه مؤلفه سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ……….

161 جدول (4-35). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های‎کمال‏گرایی

162 جدول (4-36). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و جنسیت …………………………….

163 جدول (4-37). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و جنسیت ………………….

164 جدول (4-38). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و جنسیت ……………………….

165 جدول (4-39). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و وضعیت تأهل …………………….

166 جدول (4-40). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و وضعیت تأهل ………….

166 جدول (4-41). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و وضعیت تأهل ……………….

167

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت …………………………………………………………………………………………………….. 142
نمودار (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تاهل ……………………………………………………………………………………………. 143
نمودار (4-3). تحلیل مسیر رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان  شادکامی……………………………………….. 162

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات در سال 90-1389 انجام پذیرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر (219 دختر و 156 پسر) از دانشجویانی که در زمان انجام این پژوهش، در این دانشگاه در نیم‏سال اول 90-1389 مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‎ها، سه پرسش‎نامه‎ کمال‎گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (1995)، مقابله با موقعیت‎های استرس‎زای اندلر و پارکر (1990) و شادکامی آکسفورد (1989) در بین آن‎ها توزیع شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، فرضیه‎ها و سؤالات پژوهش، در سطح 05/0=α مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بین کمال‏گرایی مثبت و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی منفی و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک‏ مقابله‏ای مسأله‏مدار و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین سبک‏‎های مقابله‎ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار یافت گردید. علاوه بر آن، بین کمال‏گرایی مثبت و سبک مقابله‏ای مسأله‎مدار، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی مثبت و سبک‏های مقابله‏ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار، رابطه منفی معنادار به دست آمد. در حالی‎که کمال‎گرایی منفی، با سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار، رابطه مثبت معنادار و با سبک مقابله‏ای مسأله مدار، رابطه منفی معنادار نشان داد. اما بین کمال‏گرایی منفی و سبک مقابله‎ای اجتناب‌مدار، رابطه معناداری از لحاظ آماری، وجود نداشت. در کل، نتایج حاکی از آن بود که بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، بدین صورت که متغیر سبک‎های مقابله‎ای، می‎تواند نقش واسطه‎ای را در رابطه بین متغیرهای کمال‎گرایی و میزان شادکامی ایفا کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تنظیم هیجان/پایان نامه صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی

همچنین بر اساس نتایج آزمون t گروه‎های مستقل، در کمال‏گرایی مثبت دختران و پسران، تفاوتی دیده نشد، اما پسران، کمال‏گرایی منفی بیشتری نسبت به دختران، نشان دادند. در متغیرهای میزان شادکامی و سبک‏های مقابله‏ای نیز، تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین دو جنس، مشاهده نگردید.

 

واژگان کلیدی: کمال‎گرایی، سبک‎های مقابله‎ای، میزان شادکامی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

امروزه نظریه‎های روان‎شناسی به سمت دیدگاهی نوین، مبتنی بر پرورش نقاط ضعف تغییر مسیر داده‎اند. دیگر نظریه روان‎شناسی برجسته‎ای وجود ندارد که انسان را به‎عنوان کالبد‎های منفعل پاسخ به محرک‎ها تعریف نماید. اکنون انسان‎ها، بیشتر به‎عنوان افرادی تصمیم‎گیرنده، با امکان انتخاب گزینه‎های متعدد و امکان چیره دست شدن و کارآمد شدن، تعریف می‎‎گردند. موضوعات روان‎شناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یکم عمدتاً بر تجربه مثبت انسانی و آن‎چه که لحظه‎ای را بهتر از لحظه دیگر می‎کند، تمرکز کرده‎اند. کیفیت عاطفی تجربه جاری، اساس و بلوک روان‎شناسی مثبت[1] است (خانمن[2]، 1999؛ به نقل از مظفری و هادیان‎نسب، 1383).

در سال‎های اخیر، تلاش‎های بسیار زیادی برای روشن شدن مفاهیم شادکامی و بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است. تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر، نقش بسیار برجسته‏ای دارند. این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‏تر این موضوع است (داینر، 2006).

شادکامی، احساسی است که همه خواهان آن هستند. اما تعداد کمی ‎به آن دست می‎یابند. نشانه مشخصه چنین احساسی، قدردانی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی‎‎ترین حالت ذهنی آن، حالت خشنودی و شادی است (کارلسون[3]، 1961؛ ترجمه شریفی‎درآمدی، 1380).

اگر‎چه در دهه 1980 توجه فزاینده‎ای به شادکامی و بهزیستی ذهنی[4] شده‎است، اما تنها در سال‎های اخیر است که این مفهوم به صورت نظام‎دار، علمی و دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‎ است. همچنین تلاش‎های بسیاری برای روشن شدن مفاهیم شادکامی، رضامندی زندگی، بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است، لذا تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر نقش بسیار برجسته‎ای دارند و این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‎تر این موضوع است(داینر[5] و همکاران، 2003).

یکی دیگر از سازه‎هایی که اخیراً به آن توجه ویژه شده است کمال‎گرایی[6] است.

گرایش به کمال و کمال‎گرایی در همه انسان‎ها وجود دارد و در حکم خصیصه‎ای مثبت تلقی می‎گردد. زیرا انرژی پدید می‎آورد که منجر به پیشرفت و موفقیت شخص می‎شود. اصرار و مداوتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج می‎دهند و سختی‎هایی که در این راه متحمل می‎شوند از کمال‎گرایی آن‎ها نشأت می‎گیرد، اما روند دستیابی به کمال در همه انسان‎ها به صورت مثبت پیش نمی‎رود. در واقع می‎توان گفت کمال‎گرایی، تا زمانی به نفع شخص است که در ارتباط با خود و به منظور به فعالیت د‎رآوردن همه ظرفیت‎ها و استعداد‎های خویش صورت گیرد. هنگامی‎که گرایش به کمال با رقابت و پیشی گرفتن از دیگران و صرفاً به منظور کسب تایید و رضایت خاطر آنان به کار گرفته شود، جنبه‎های منفی پیدا می‎کند (مهرابی‎زاده هنرمند و وردی، 1382).

بنابراین، کمال‎گرایی زمانی یک مشکل است که مانع از پیشرفت شود و زمانی مطلوب و پذیرفتنی است که انگیزه آن تلاش سالم برای رسیدن به برتری باشد (هاوس و پراپاوسیس[7]، 2004).

از جمله مواردی که در بهداشت جسمانی و روانی افراد مطرح می‎گردد

دانلود پایان نامه