دانلود پایان نامه

6″2-3-2-5 عوامل مؤثر در انتخاب سبک‌های مقابله‎ای ………………………………………………………………………….

118

2-3-2-5-1 ویژگی‌های شخصیتی ……………………………………………………………………………………………

118

2-3-2-5-2 تفاوت‎های جنسیتی ………………………………………………………………………………………………

119

2-3-2-5-3 تفاوت‌های سنی …………………………………………………………………………………………………..

120

2-3-2-5-4 وضعیت اجتماعی-اقتصادی …………………………………………………………………………………..

121

2-3-2-5-5 مذهب ………………………………………………………………………………………………………………..

122

2-3-2-5-6 منبع کنترل …………………………………………………………………………………………………………..

122

2-3-2-5-7 خوش‎بینی …………………………………………………………………………………………………………..

123  

 

بخش چهارم

2-4 مروری بر پژوهش‌های انجام شده ………………………………………………………………………………………………………

123

2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………….

123

2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………..

127

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

131 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

132 3-1 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….

132 3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………

132 3-3 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

132 3-4 روش نمونه‎گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..

133 3-5 ایزار گردآوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………..

134

3-5-1 پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد (1989) ………………………………………………………………………………………..

134

3-5-1-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد ……………………………………………………………………..

135

3-5-2 پرسش‎نامه کمال‎گرایی مثبت و منفی تری‎شورت و همکاران (1995) ……………………………………………..

136

3-5-2-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه کمال‏گرایی مثبت و منفی……………………………………………………………..

136

3-5-3 پرسش‎نامه مقابله با  موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر (1990) ……………………………………………….

138

3-5-3-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه مقابله با موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر ………………………………

138 3-6 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………….

140  

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج

141 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

142 4-1 توصیف داده‎ها …………………………………………………………………………………………………………………………………

142 4-2 تحلیل فرضیه‎های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………..

144 4-3 تحلیل سوالات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………

163 4-4 تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….

166  

 

 

  فصل پنجم : تفسیر نتایج

168 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

169 5-1 بررسی و تفسیر فرضیه‏های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن- قسمت 2
169 5-2 بررسی و تفسیر سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….

174 5-3 بررسی و تفسیر یافته‎های جانبی به دست آمده ……………………………………………………………………………………..

176 5-4 محدودیت‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….

178 5-5 پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………..

178 5-6 پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………..

178  

  فهرست منایع

180 فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

181 فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

190

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت ………………………………………………………………………………………….. 142
جدول (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………….. 143
جدول (4-3). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و میزان شادکامی ……………………. 144
جدول (4-4). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 145
جدول (4-5). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………….. 145
جدول (4-6). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………….. 146
جدول (4-7). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 146
جدول (4-8). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 147
جدول (4-9). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………… 147
جدول (4-10). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 148
جدول (4-11). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 148
جدول (4-12). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………. 149
جدول (4-13). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………….. 149
جدول (4-14). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 150
جدول (4-15). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 150
جدول (4- 16). نتایج ضریب همبستگی پیرسون
دانلود پایان نامه