دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………………..

77

2-2-5-1 جنسیت فرد ……………………………………………………………………………………………………………………

77

2-2-5-2 والدین کمال‏گرا ………………………………………………………………………………………………………………

78

2-2-5-3 جنسیت والد کمال‏گرا ………………………………………………………………………………………………………

79

2-2-5-4 شرایط مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………

79

2-2-5-5 تیرهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………..

80

2-2-5-6 فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………..

80

2-2-6 ویژگی‏ها افراد کمال‏گرای منفی ………………………………………………………………………………………………….

81

2-2-6-1 استرس بالا ……………………………………………………………………………………………………………………..

81

2-2-6-2 افکار خودکار منفی ………………………………………………………………………………………………………….

81

2-2-6-3 تدوین معیارهای بسیار دشوار و سطح بالا …………………………………………………………………………..

82

2-2-6-4 ارزیابی سوگیرانه عملکرد …………………………………………………………………………………………………

82

2-2-6-5 تحریف‏های شناختی ………………………………………………………………………………………………………..

83

2-2-6-6 مسئولیت بیش از حد ……………………………………………………………………………………………………….

83

2-2-6-7 تفکر همه یا هیچ ……………………………………………………………………………………………………………..

83

2-2-6-8 ترس از شکست و تعلل در انجام وظایف …………………………………………………………………………..

84

2-2-6-9 انتقاد از خود …………………………………………………………………………………………………………………..

84

2-2-6-10 نیاز به کنترل …………………………………………………………………………………………………………………

84

بخش سوم

2-3 استرس و سبک‎های مقابله‏ای ……………………………………………………………………………………………………………..

85

 2-3-1 استرس (تنیدگی، فشار روانی) ………………………………………………………………………………………………….

85

2-3-1-1 فرایند شکل‏گیری مفهوم استرس ……………………………………………………………………………………….

86

2-3-1-2 انواع فشار روانی ……………………………………………………………………………………………………………..

87

2-3-1-3 ویژگی‏های موقعیت استرس‎زا …………………………………………………………………………………………..

87

2-3-1-4 بیماری‏های تنیدگی ………………………………………………………………………………………………………….

88

2-3-1-5 الگوهای استرس ……………………………………………………………………………………………………………..

89

2-3-1-5-1 الگوی مبتنی بر پاسخ ……………………………………………………………………………………………

89

الف. مدل جنگ و گریز کانن ……………………………………………………………………………………………….

89

ب. مدل نشانگان عمومی انطباق سلیه ……………………………………………………………………………………

90

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معیارهای تشخیص دلبستگی:پایان نامه سبک های دلبستگی و تاب آوری

2-3-1-5-2 الگوی مبتنی بر محرک ………………………………………………………………………………………….

91

2-3-1-5-3 الگوی تبادلی استرس ……………………………………………………………………………………………

92

2-3-1-5-4 الگوی پردازش اطلاعات ……………………………………………………………………………………….

92

2-3-1-5-5 الگوی مقدماتی فشار روانی …………………………………………………………………………………..

93

2-3-1-6 جنبه‏های زیست‏شناختی استرس ………………………………………………………………………………………..

93

2-3-1-7 اثرات استرس ………………………………………………………………………………………………………………….

94

2-3-2 سبک‏های مقابله‎ای …………………………………………………………………………………………………………………..

95

2-3-2-1 تعاریف مقابله …………………………………………………………………………………………………………………

95

2-3-2-2 تاریخچه مقابله ………………………………………………………………………………………………………………..

97

2-3-2-3 نظریه‏های سبک‎های مقابله‎ای ……………………………………………………………………………………………

98

2-3-2-3-1 نظریه روان تحلیل‏گری ………………………………………………………………………………………….

98

2-3-2-3-2 نظریه تحولی-چرخه زندگی ………………………………………………………………………………….

99

2-3-2-3-3 نظریه بوم شناسی (سازگاری رفتاری) ……………………………………………………………………..

99

2-3-2-3-4 نظریه مقابله فعال …………………………………………………………………………………………………

100

2-3-2-3-5 نظریه تبادلی، کنش متقابل لازاروس و فولکمن ………………………………………………………..

100

2-3-2-3-6 مدل تعاملی استرس، تنیدگی و سبک‏های مقابله‏ای اندلر و پارکر………………………………….

104

2-3-2-3-7 طبقه‌بندی سبک‎های مقابله‎ای از دیدگاه سایر نظریه‎پردازان………………………………………….

105

2-3-2-4 انواع راهبردهای مقابله‎ای ………………………………………………………………………………………………….

112

2-3-2-4-1 شیوه‏های مقابله در اسلام ………………………………………………………………………………………

112

2-3-2-4-2 مکانیسم‌های دفاعی ………………………………………………………………………………………………

113

2-3-2-4-3 نظام‎های پشتیبانی و حمایتی ………………………………………………………………………………….

114

2-3-2-4-4 فعالیت‌های جسمانی و ورزش ……………………………………………………………………………….

115

2-3-2-4-5 مراقبه ………………………………………………………………………………………………………………….

116

2-3-2-4-6 استفاده از تجاب شغلی …………………………………………………………………………………………

116

2-3-2-4-7 شوخی و شوخ طبعی ……………………………………………………………………………………………

117

2-3-2-4-8 روش‌های روان درمان‌گری ……………………………………………………………………………………

118

دانلود پایان نامه