…………………………………………………………………………………………………..

42

2-1-9-7 درآمد و وضعیت اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..

43

2-1-9-8 شغل ………………………………………………………………………………………………………………………………

44

2-1-9-9 نژاد ……………………………………………………………………………………………………………………………….

45

2-1-9-10 وضعیت تاهل ……………………………………………………………………………………………………………….

45

2-1-9-11 رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………………………………..

46

2-1-9-12 روابط و حمایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………

47

2-1-9-13 اعتقادات مذهبی ……………………………………………………………………………………………………………

48

2-1-9-14 فعالیت‏های اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………………

48

2-1-9-15 ورزش …………………………………………………………………………………………………………………………

49

2-1-9-16 تفریح …………………………………………………………………………………………………………………………..

50

2-1-9-17 بیماری …………………………………………………………………………………………………………………………

50

2-1-9-18 شرایط جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………..

50

2-1-9-19 شوخی و خنده ……………………………………………………………………………………………………………..

51

2-1-9-20 خوش‎بینی …………………………………………………………………………………………………………………….

52  

 

2-1-9-21 امید ……………………………………………………………………………………………………………………………..

53

2-1-9-22 عزت‏نفس …………………………………………………………………………………………………………………….

53

2-1-10 ویژگی‏های افراد شادکام ………………………………………………………………………………………………………….

54

2-1-10-1 سلامت جسمانی …………………………………………………………………………………………………………..

54

2-1-10-2 عمر طولانی ………………………………………………………………………………………………………………….

55

2-1-10-3 سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………………………….

55

2-1-10-4 خلاقیت و عملکرد ………………………………………………………………………………………………………..

56

2-1-10-5 کمک و نوع‎دوستی ………………………………………………………………………………………………………..

56 بخش دوم

2-2 کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………

56

2-2-1 تعاریف کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………………….

57

2-2-2 ابعاد کمال‏گرایی از دیدگاه‏های مختلف ……………………………………………………………………………………….

59

2-2-2-1 کمال‏گرایی از دیدگاه هویت وفلت (1991) ………………………………………………………………………..

59

2-2-2-2 کمال‏گرایی از دیدگاه فراست و همکاران (1990) ………………………………………………………………..

60

2-2-2-3 مقایسه ابعاد سه‏گانه و شش‏گانه …………………………………………………………………………………………

62

2-2-3 طبقه‏بندی کمال‏گرایی ……………………………………………………………………………………………………………….

62

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی- قسمت 2

2-2-3-1 کمال‏گرایی بهنجار-نابهنجار (طبیعی-نوروتیک) …………………………………………………………………..

62

2-2-3-2 کمال‏گرایی مثبت-منفی …………………………………………………………………………………………………….

63

2-2-3-3 کمال‏گرایی فعال-منفعل ……………………………………………………………………………………………………

64

2-2-3-4 کمال‏گرایی سالم-ناسالم …………………………………………………………………………………………………..

65

2-2-4 نظریه‏ها و دیدگاه‏های کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………

65

2-2-4-1 نظریه‎های کمال‏گرایی از دیدگاه اسلام ……………………………………………………………………………….

65

2-2-4-2 نظریه فروید ……………………………………………………………………………………………………………………

66

2-2-4-3 نظریه هورنای …………………………………………………………………………………………………………………

67

2-2-4-4 نظریه بندورا ……………………………………………………………………………………………………………………

67

2-2-4-5 نظریه هولندر ………………………………………………………………………………………………………………….

68

2-2-4-6 نظریه برنز ………………………………………………………………………………………………………………………

68

2-2-4-7 نظریه آدلر ………………………………………………………………………………………………………………………

69

2-2-4-8 نظریه راجرز …………………………………………………………………………………………………………………..

70

2-2-4-9 نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………….

71

2-2-4-10 نظریه پرلز …………………………………………………………………………………………………………………….

72

2-2-4-11 نظریه پچ ………………………………………………………………………………………………………………………

73

2-2-4-12 نظریه کوهت ………………………………………………………………………………………………………………..

74

2-2-4-13 نظریه سوراتزکین …………………………………………………………………………………………………………..

74

2-2-4-14 نظریه بلیت …………………………………………………………………………………………………………………..

75

2-2-4-15 نظریه موری و مک‏کللند …………………………………………………………………………………………………

75

2-2-4-16 نظریه ناهماهنگی خود ……………………………………………………………………………………………………

76

2-2-5 علت شناسی کمال‏گرایی