……………………………………………………………………………….

42    2-2-19.سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………

43    2-2-20.تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….

45    2-2-21.راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….

48 2-3.ویژگی های شغل ………………………………………………………………………………………………………………………….

49    2-3-1.نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ……………………………………………………………………………….

50    2-3-2.مدل خصوصیات ویژه شغل ………………………………………………………………………………………………….

50    2-3-3.تئوری ویژگی های شغلی …………………………………………………………………………………………………….

51    2-3-4.نظریه ویژگی های ضروری شغل ………………………………………………………………………………………….

51    2-3-5.الگوی ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………..

53    2-3-6.طراحی مجدد مشخصه های شغلی ……………………………………………………………………………………..

54    2-3-7.ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ………………………………………………………………………………

55    2-3-8.مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ………………………………………………………………………………………..

56       2-3-8-1.با معنی تلقی نمودن کار……………………………………………………………………………………………….

57          2-3-8-1-1.تنوع وظایف…………………………………………………………………………………………………………..

57          2-3-8-1-2.هویت وظایف………………………………………………………………………………………………………..

58          2-3-8-1-3.اهمیت وظیفه……………………………………………………………………………………………………….

59       2-3-8-2.احساس مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………

60       2-3-8-3.آگاهی از نتایج انجام کار……………………………………………………………………………………………….

60    2-3-9.توان انگیزشی شغل………………………………………………………………………………………………………………..

61    2-3-10.عوامل و عناصر تعدیل کننده …………………………………………………………………………………………….

62       2-3-10-1.دانش و مهارت…………………………………………………………………………………………………………….

63       2-3-10-2.شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………….

64       2-3-10-3.رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………….

67    2-3-11.نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل ………………………………………………………………………………

71    2-3-12.اثر بخشی کاری ………………………………………………………………………………………………………………….

71    2-3-13.کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت …………………………………………………………………………………..

72    2-3-14.اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ………………………………………………………………..

73 2-4.مبانی نظری ویژگی های شخصیتی ……………………………………………………………………………………………..

78    2-4-1.بررسی نتایج تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………..

79    2-4-2.معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………………..

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان- قسمت 3
80    2-4-3.رویکردهای مطالعه شخصیت ……………………………………………………………………………………………….

81    2-4-4.پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت……………………..

87 2-5.سابقه پژوهشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

89    2-5-1.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی …………………………………………………….

89    2-5-2.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی ……………………………………………..

92 2-6.معرفی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….

94 2-7.خلاصه مبانی تئوریک پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..

95 فصل سوم: روش تحقیق 3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

98 3-2.روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………

98 3-3.جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………

98 3-4.روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….

99 3-5.ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….

100 3-6.ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………..

104 فصل چهارم:  نتایج 4-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

106    4-1-1.بررسی توصیفی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..

107    4-1-2.بررسی استنباطی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..

109 فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1.خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….

119 5-2.بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………

119 5-3.محدودیت و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………

127    5-3-1.در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………..

     127    5-3-2.خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………….

127 5-4.پیشنهادات