نقش مادر در تربیت فرزندان

مادران به طور معمول اولین مراقبت کنندگان کودک هستند. اولین نیاز هر کودک محبت مادری است. کودک وقتی می بیند این مادر است که بیش از همه از او پرستاری میکند و به او صادقانه مهر می ورزد، میان آنان یک رابطه محبت آمیز و استوار برقرار می شود. اما اگر مادر فردی خونسرد، بی قید یا بی توجه باشد، ممکن است کودک را به واکنش های شدید وا دارد. در این مواقع، کودک مادر را موجودی خودخواه، نادان، سنگدل و غیرقابل اعتماد به شمار می آورد. این نگرش های منفی در ساخت روانی کودک دارای تاثیری بس عمیق است. بعضی روانشناسان معتقدند میان مادرانی که در آغوش خود به فرزندانشان شیر می دهند، مهر مادر و فرزندی بیشتری وجود دارد تا مادرانی که چنین نمی کنند و گروهی دیگر از روانشناسان عقیده دارند که تماس گرم و سرد با کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده خواهد شدآلپورت (1951) در رابطه بین مادر و کودک به میزان احساس امنیت و محبتی که مادر به کودک می دهد، توجه خاصی داشته است. به عقیده او اگر کودک شیرخوار احساس امنیت و محبت کافی کند، حاصلش کمال امنیت روانی است. هویت و خودپنداره کودک نمایان می شود و خود او فراسوی شخص او گسترش خواهد یافت. کودکی که از این امنیت و محبت دور باشد، نامطمئن، پرخاشگر، پرتوقع و خودمدار می شود و کمال روانیش به حداقل می رسد(احدی و بنی جمال،1381).

راجرز (1965) نیز معتقد است شیوه های خاصی که سبب تکامل تصویر خود کودک می گردد، به شدت تحت تاثیر مادر است. به اعتقاد راجرز، مادر می تواند رفتارهای خاصی را مورد تایید قرار ندهد، بدون آنکه برای دریافت عشق و محبت قید و شرطی بگذارد. در این حالت فضایی پیدا می شود که کودک ناپسند بودن بعضی رفتارها را می پذیرد، بدون آن که وادار شود از انجام دادن آنها احساس گناه و حقارت کند. در حقیقت وجدان اخلاقی در کودکان مادرانی که کودکان خود را دوست دارند و در تربیت آنان به جای به کار بردن پاداش مادی یا تنبیه جسمی، از روش هایی که با محبت و عشق توام است استفاده می کنند، نسبت به کودکان دیگر بیشتر است (احدی و بنی جمال،1381).

 

Written by