دانلود پایان نامه

.نظام های نمادی و موسیقی

یک رویکرد بررسی نمادها رویکرد نشانه شناختی[1] است و بیشتر بر تفاوتها  و خویشاوندیهای خاص اقسام نظام های نماد منطقی – ریاضی،نموداری،تصویری موسیقیایی و نظایر آن که به شیوه های گوناگون استفاده از یک چیز برای دلالت بر چیز دیگر تعبیر می شوند تاکید می گذارد
(عشایری،1373 ؛  نقل از السون،1997).

طرح نمادی[2] از علائم یک نظام نمادی قطع نظر از دلالت آنها یا چیزی که به جایش نشسته اند تشکیل شده است.

لذا علائمa،b،c … طرح نمادی زبان انگلیسی را تشکیل می دهند و خطوط حامل و نتها و کلیدهای مختلف طرح نمادی موسیقی را به وجود می آورند(عشایری،1373 ؛ نقل از السون،1997).

به نظر گاردنر کودکان خردسال بیشتر به موضوع یا پیکره یک اثر هنری توجه دارند .رویکرد این کودکان به اثر هنری،رویکردی دقیقاً پیکره بین یا موضوعی است . تنها در سنین بالاتر در آستانه نوجوانی است که کودک به جنبه های فشرده اثر هنری دقت و توجه می کند. پژوهش هایی که با استفاده از ادبیات و موسیقی انجام گرفته در واقع نشان می دهند که کودکان در سنین پیش از نوجوانی ممکن است خصوصاً نسبت به برخی از جنبه های ریز و باریک یک اثر حساسیت نشان دهند. حال آنکه نوجوانان با وجود رویکرد انتزاعی و مقوله ای خود در این آزمایش ها نشان می دهند که درک ضعیفی نسبت به غنا و انباشتگی آثار هنری دارند. مثلاً دانش آموزان سال ششم دبستان از ادراک سبک موسیقی نسبت به کودکان بزرگتر از خود برتری نشان دادند. قضاوت آزمودنیهایی که سن بیشتری داشتند ظاهراً بر پایه شناخت آنها از مقولات تحلیل موسیقی بود حال آنکه آزمودنی های کم سال تر بیشتر بر احساس یا حس غیر زبانی و غیر مقوله ای خود نسبت به اثر متکی بودند(عشایری،1373 ؛ نقل از السون،1997).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعهد سازمانی:پایان نامه استرس شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی هیجانی

بین پردازش شناختی نمادهای زبان گونه و نمادهای غیرزبانی گونه قدری تفاوت هست. کلرز تاکید می کند که فرد باید نحوه برخورد با هر نظام نمادی یعنی نحوه درک و فهم هر نظام نمادی را یاد بگیرد،همان طور که شیوه درک و فهم موسیقی،ریاضی،نقشه یا الگو را یاد می گیرد. پژوهشهایی که درباره نخستین برخوردهای کودک با یک اثر موسیقی انجام شده،شواهد مقتضی بدست می دهد،دال بر اینکه کودک یک قطعه موسیقی را نخست به صورت مجموعه ای واحد و یکپارچه درک
می کند و بعدهاست که می تواند موضوع ها و بخش ها را در این کل واحد از هم تمیز دهد اگر چه این رویکرد کل نگر یا بافت نگر نیست به جزء این  ممکن است موجب بی توجهی کودک به زیر جزئیات شود. اما همین شیوه او را نسبت به قرابت ها و وجوه اختلاف آثار احساس می کند،حساسیتی که رویکرد جز نگر ممکن است فاقد آن باشد. واضح این است که کودکان خردسال ممکن است حساسیت شدیدتری نسبت به سبک موسیقی داشته باشد تا کودکان بزرگ تر و کودکان خردسال ظاهراً ساختار ضمنی موزونی را در موسیقی تشخیص می دهند که از عهده افراد تعلیم دیده خارج است(عشایری 1373؛ نقل از السون،1997).

یک کمک عمده نظریه نمادها اثبات این مطلب است که برخی هنرها وجوه اشتراک بسیاری با پاره ای از علوم دارند. ما محققان را به بررسی و تحقیق منتظم درباره نظام های غیر نشانمند دعوت می کنیم و می خواهیم که نظام های نمادی فشرده و انباشته نیز در مواد درسی گنجانده شوند،چه تحقیق نشان داده است که هم نمادهای زبانی و هم نمادهای غیر زبانی سهم فراوانی در معرفت آدمی دارند و برگردان سهل و ساده این یک بر دیگری غیر قابل تصور است(عشایری،1373؛ نقل از السون،1997).

[1]– Semiotic

[2]– Symbol Scheme

دانلود پایان نامه