دانلود پایان نامه

مهارتهای ارتباطی

راش [1](1975)ارتباط رابه عنوان (دانش عملی)توصیف کرد وعملکرد(زیستی واجتماعی)ارتباط را مرکز تحقیقات خود قرار داد.اوباور داشت که فلورنتین نیکلو ماکیاولی[2](درقرن شانزدهم) اولین فردی بود که نقش ارتباط در روابط انسانی را به ثبت رساند و تکنیکهایی را برای به دست آوردن وحفظ کنترل سیاسی تدوین کرد. راش وبیتسون، منشاء تحقیقات دقیق درباره روشهای ارتباط انسانها با یکدیگر بودند. اولین مشارکت درتئوری ارتباط، مفهوم (بن بست دوسویه[3]) بود( بیتسون وهمکاران[4]،1956).

گرینکر[5](1667) اهمیت الگوهای ارتباط رادرحفظ رفتارتوصیف کرد.درحالی که کار ویرجینیاستیر [6](1964) درتغییرجهت ازفردبیمار،به تعامل بین زن وشوهریا افراد خانواده راهگشا بود.ستیر برمحوریت ارتباط به عنوان تمرکز بردرمان تاکید،ودراین جهت تمام افراد خانواده را به عنوان یک سیستم در جلسات درمانی ملاقات می کرد.ستیر مانند راش برنکات جزئی تعامل بین فرستنده وگیرنده تاکیدکرد؛پیامی که فرستاده وپیامی که دریافت می شود.اوبرنامه درمانی منسجمی رابراساس مفهوم مرکزیت مشکلات ارتباطی درخانواده پریشان تدوین کرد(کروم،ریدلی،1384).

والترلاویک[7] وهمکاران(1967) بیان کردند که انسان بدون ارتباط نمی تواند وجود داشته باشد.درحالی که هیلی مطرح کرد که الگوهای ارتباط،سیستمی ازقوانین رادرطول زمان شکل می دهد.برطبق نظر هیلی این قوانین هم آشکار وهم ناآشکار[8] است که چگونگی ارتباط بین زن وشوهررامشخص می کنند. برن[9](1964)تحلیل تبادلی[10] رابه عنوان چارچوبی فرضی تبیین کردکه به افراد دیکته می کندکه ازجایگاه بزرگسالان،کودک،یا والد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند(والترلاویک وهمکاران،1967).

 

 

 

[1] -Ruesch

[2] -Florentine Nicclo Machiaveli

[3]-Double bind

[4] -Bateson,G.,Jackson,D.D.,Haley,J.Weakland,j.

[5] -Grinker

[6] -Satir

[7] -Waltz lawick

[8] -Explicit,Implicit

[9] -Berne

[10] -Transactioral analysis

دانلود پایان نامه
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   هیجان در محیط کار:پایان نامه استرس شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی هیجانی