دانلود پایان نامه

مدل­های چند سطحی و بوم شناختی تاب­آوری

لاتار[1] و همکاران(2000) سه مدل مهم تاب­آوری را از هم متمایز کرده­اند این مدل­ها سه سطحی مدل بوم شناختی، ساختاری و سازمانی را مدل سه سطحی بیان می­کنند، که فرآیندهای حفاظتی و آسیب پذیری در سه سطح اجتماع (همسایه­ها، حمایتهای اجتماعی) عمل می­کند(لاتار و همکاران، 2000). مدل بوم شناختی، تبادل زمینه مانند فرهنگ و خانواده را در سطح نزدیک به فرد سازمان می­دهد. این سطح در طول زمان با یکدیگر تبادل و تعامل دارند و به تحول پیوسته و انطباق با محیط کمک می­کند. مدل ساختاری سازمانی بر این نظریه متکی است که شایستگی و کفایت به طور پیوسته و منسجم در طول زمان آشکار می­شود و تاب­آوری در این بافت نتیجه انتخاب فرد و خود سازماندهی است(لاتار و همکاران، 2000).

2-3-4-  مدل­های متغیر محور و شخص محور تاب­آوری

مدل­سازی تاب­آوری از هر دو رویکرد متغیر محور و شخص محور استفاده کرده است. ماستن(2001) به مطالعات متغیر محور با آزمون رابطه بین متغیرهای پیش­بینی (عامل خطرساز) و متغیرهای نتیجه یا پیامد در تبیین پدیده­های موثر بر تاب آوری پرداخته است. رویکرد متغیر محور سه مدل اثرگذاری را شناسایی کرده­ است(مستن، 2001). مدل اثرات اصلی، الهام بخش رویکرد و اثرات جبرانی در مداخله­هاست و معتقد است که با فراهم ساختن مواهب و توانمندی کافی می­توان اثرات استرس و عوامل خطر را جبران کرد. مدل واسطه­ای یا غیرمستقیم که در پژوهش تاب­آوری کاربرد وسیعی دارد، بر این دیدگاه متکی است که مجموعه­ای از عوامل محافظت کننده بین خطرات و عوامل خطرساز از یک طرف و نتایج و پیامدها از طرف دیگر نقش واسطه­ای ایفا می­کنند. عوامل محافظت کننده می­توانند در اصل دو قطبی باشد که متضمن آن است که مدل واسطه­ای می تواند تأثیر عوامل خطرساز و نیز تأثیرات بهبودبخشی را در رابطه تاب­آوری تبیین نماید(مستن، 2001) مدل تعامل یا تعدیل کننده بر حضور یک یا چند متغیر تعدیل کننده مانند هوش، نظارت و کنترل والدین رابطه بین خطرات یا عوامل خطرساز و نتایج و یا پیامدها تأکید می­کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم عزت نفس؛پایان نامه درمورد دلبستگی

پژوهش­های شخص محور به تفاوت های اشخاص انطباق­پذیر در شرایط خطر بالا و پایین علاقه­مند هستند. این پژوهشها اغلب طرح های دو راه یا چهارخانه را بکار می­برند که با وجود طرح کلاسیک شخص محور شامل مقایسه بین گروه­های انطباقی و غیرانطباقی، برآمده از نمونه پرخطر یکسان (یعنی طرح دوخانه­ای) و شناسایی عوامل محافظت کننده است. آشکارترین ضعف این طرح شکست آن در ترسیم این فرآیند که در گروه های پر خطر پایین طرح چهارخانه کامل به واسطه این که افراد در خانه غیرانطباقی هستند، در گروه خطر پایین به ندرت وجود تجربه می کنند می باشد. در نتیجه شرایطی که مستن(2001) به عنوان پدیده سلول خالی اطلاق می­کند پیچیده­تر می­شود.

[1] – Latara

دانلود پایان نامه