دانلود پایان نامه

نشان داد که تصور دانشجویان، در بدو ورود به دانشگاه مبتنی بر سادگی  قطبیت و مرجعیت دانش در خارج است. اما غالب دانشجویان در سال های آخر تحصیل خود معتقد بودند که دانش پیچیده، موقتی و مبتنی بر دلیل و برهان است.

 

[1]-Hermann Ebbinghaus

 

[2]-developmental epistemology

[3]– genetic epistemology

 

 

[4]-cybernetics

[5]-metascientific

[6]–  parascientific

[7]. dualism

[8].multiplicity

[9]. relativism

[10]. commitment within relativism

  • 2
دانلود پایان نامه
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   هوش هیجانی/پایان نامه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی