دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باغبانی- گیاهان زینتی

عنوان : بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- گیاهان زینتی
عنوان :
بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا
 استاد راهنما:
دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه و کلّیات……………………………………………………………………………………………………2

1-1-گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3- اهمیت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5- هدف از انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1- پیری………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- پیری در گل آلسترومریا………………………………………………………………………………………………………..9

2-3- انسداد آوندی……………………………………………………………………………………………………………………10

2-4- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده………………………………………………………..10

2-5- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی………………………………………………..11

2-6- شکاف انتهای ساقه…………………………………………………………………………………………………………….11

2-7- نانو ذرات نقره…………………………………………………………………………………………………………………..12

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………14

3-1- مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………15

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………15

3-3- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………………………………..16

3-4- اندازه گیری صفات……………………………………………………………………………………………………………17

3-4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………17

3-4-2- کاهش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….17

3-4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………17

3-4-4- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………….18

3-4-5- نشت یونی……………………………………………………………………………………………………………………18

3-4-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)………………………………………………………19

3-4-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………….19

3-4-8- کلروفیل a، b و کل برگ………………………………………………………………………………………………..20

3-4-9- نسبت باز شدن گل ها……………………………………………………………………………………………………20

3-4-10- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………..21

3-4-11- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………..21

3-4-12- پراکسیده شدن لیپیدها………………………………………………………………………………………………….22

3-4-13-آنزیم پراکسیداز POD………………………………………………………………………………………………….22

3-4-14- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………….22

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….22

فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………23

4-1- عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………………………..24

4-2- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………………27

4-3- کاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………..29

4-4- افزایش درجه بریکس…………………………………………………………………………………………………………30

4-5- نسبت باز شدن گل­ها…………………………………………………………………………………………………………32

4-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………..33

6-7- نشت یونی………………………………………………………………………………………………………………………..35

4-8- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………36

4-9- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-10- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………………………38

4-11- کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………………….39

4-12- شمارش باکتری محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….41

4-13- شمارش باکتری انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………..42

4-14- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………………………….44

4-15- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (مالون دی آلدئید)………………………………………………………………..47

4-16- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………………….48

4-16-1- سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….48

4-16-2- پراکسیداز (POD)………………………………………………………………………………………………………49

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………51

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..51

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

 

فهرست جداول  

جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده…………………………25

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر متقابل شکاف و نانوذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده…………………25

جدول 4-3- مقایسه میانگین اثر شکاف بر صفات اندازه گیری شده………………………………………………….26

جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر نانو ذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده………………………………………26

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………46

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر شکاف بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……….46

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- گل آلسترومریا…………………………………………………………………………………………………………….3

شکل 3-1- شکاف انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………………15

شکل 3-2- نحوه قرار دادن پلات ها…………………………………………………………………………………………….15

شکل 3-3- روز اول عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………..17

شکل 3-4- پایان عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………..17

شکل 3-5- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج…………………………………………………………………18

شکل 3-6- اندازه گیری درجه بریکس………………………………………………………………………………………….19

شکل 3-7- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………19

شکل 3-8- استخراج کلروفیل……………………………………………………………………………………………………..20

شکل 3-9- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………21

شکل 3-10- کشت باکتری………………………………………………………………………………………………………….21

شکل 4-1- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی عمر گلجایی…………………………………………24

شکل 4-2- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی جذب آب…………………………………………….28

شکل 4-3- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کاهش وزن تر………………………………………29

شکل 4-4- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی درجه بریکس……………………………………….31

شکل 4-5- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نسبت باز شدن گل­ها…………………………….32

شکل 4-6- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی ماده خشک…………………………………………..33

شکل 4-7- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نشت یونی……………………………………………35

شکل 4-8- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی رنگیزه کاروتنویید………………………………….36

شکل 4-9- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل a……………………………………………38

شکل 4-10- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b………………………………………….39

شکل 4-11- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل………………………………………..40

شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول…………………………………….41

شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه………………………………42

شکل 4-14- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اندازه تولید اتیلن…………………………………44

شکل 4-15- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی  مالون دی آلدئید…………………………………47

شکل 4-16- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز…………………48

شکل 4-17- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی پراکسیداز…………………………………………..49

 

چکیده

به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با 10 تیمار، 3 تکرار، 30 پلات و 150 شاخه گل انجام شد. در این مطالعه صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، نسبت باز شدن گل­ها، افزایش درجه بریکس، جمعیت باکتری ساقه و محلول گلجا، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید گلبرگ، نشت یونی، اتیلن و همچنین مقدار مالون دی آلدئید (MDA)، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر تیمارهای مورد بررسی در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده بجز صفات افزایش درجه بریکس، کاهش وزن تر، جذب آب، نشت یونی و باکتری محلول گلجا که در سطح 5 درصد معنی دار شده است. همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد موجب بهبود عمر گلجایی شدند و بیشتر عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 88/13 روز نسبت به شاهد (05/7 روز) ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. همچنین این تیمار در کلیه صفات بهترین عملکرد را نسبت به کلیه تیمارها داشته است.

  • گیاهشناسی
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

آلسترومریا با نام علمی Alstroemeria hybrida جزو یکی از گل­های محبوب می­باشد که به خاطر گل­های زیبا و با طول عمر زیاد پرورش داده می­شود. این گیاه از زیر شاخه تک لپه­ای­ها ، راسته سوسن­ها ، تیره آلسترومریاسه و جنس آلسترومریا می­باشد (ون دورن و همکاران، 1992). تیره آلسترومریاسه در بر گیرنده چهار جنس Schickenduntzia، Leontochir، Alstroemeria و Bomaria می­باشد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). جنس های تیره آلسترومریاسه به علت داشتن تخمدان زیرین، ابتدا در تیره آماریلیداسه قرار گرفتند. در سال 1954 بوکسبوم ساختمان ریزوم آن­ها را بررسی کرد و بر اساس این بررسی نتیجه گرفت که آن ها گونه­هایی از جنس لیلیوم هستند. اما از آنجا که تخمدان در تیره لیلیاسه به صورت فوقانی است به تیره ایرایداسه و بعد دوباره به تیره آماریلیداسه باز گشتند و در آخر بعد از چندین جابجایی بین این تیره­ها، آلسترومریاسه به عنوان یک تیره مجزا در نظر گرفته شد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ هوفریتر و رود ریگاز، 2009)

جنس آلسترومریا یکی از زیباترین جنس­های این تیره است که بیش از 60 گونه و 190 رقم است. گیاهی است علفی، چند ساله، ریزوم دار که ریزوم­ها به صورت سیمپودیال رشد می­ کنند و از هر ریزوم اصلی 5 تا 7 ریزوم به وجود می­آید. ریشه ها افشان و بخش هوایی هم از ریزوم منشأ می­گیرند. ریشه­ها افشان بعد از توسعه گیاه، به ریشه های گوشتی (ذخیره ای) تبدیل می­شود که سفید، متراکم و کرکدارند. ساقه­ها همیشه فاقد انشعاب هستند. برگ کامل، کشیده، بدون کرک و در انتها نوک تیزند و معمولا رنگ سبز تیره تا سبز خاکستری دارند. گل آذین معمولا گرزن  است و به صورت سیمپودیال توسعه می­یابد. هر گل آذین شامل 3 تا 10 گل است. در ساختمان گل دو ردیف سه تایی گلبرگ دیده می­شود. شش گلبرگ دارد که 3 گلبرگ داخلی از  نظر شکل و رنگ با سه گلبرگ خارجی متفاوت هستند و دارای علائمی به صورت نقطه­ای، خطی و حلقوی می­باشد که رنگ آنها متمایز رنگ گلبرگ­هاست. میوه کپسول، خشک شکوفاست (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ کیم، 2005؛ رید، 2002). در روزهای بلند اواخر بهار به گل می­رود و تا پاییز ادامه دارد ( دول و ویلکینس، 1999).

کشت آلسترومریا در اروپا، ژاپن و شمال آمریکا بسیار رواج دارد، زیرا ارقامی وجود دارند که در تمام طول سال حتی در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد هم گل می­ دهند. این ارقام، گل­های زیبایی در دامنه وسیعی از رنگ­ها و شکل­ها دارند (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). تمام این ارقام ها که اکنون تعداد آنها به بیش از 190 نیز می­رسد تنها از حدود 60 گونه در آمریکای جنوبی منشا گرفته­اند که همگی در شکل، رنگ و علایم روی گلبرگ ها متفاوت می­باشند. بزرگترین و جذابترین آن­ها، در بین گونه های کشور شیلی یافت می­شوند ولی غالبا برگ­هایی با طول عمر کوتاه دارند. گونه های برزیلی دارای برگ هایی بلند و همیشه سبز هستند اما گل­های آن ها کوچکتر و بسته­تر از گونه های شیلی هستند (هوفریتر و رودریگاز، 2009).

گلدهی: در روزهای بلند اواخر بهار به گل می­رود و تا پاییز ادامه دارد. گلدهی این گیاه تحت تاثیر دمای ریزوم بوده و به وسیله دمای خاک اطراف ریزوم کنترل می­شود. اگر دمای خاک 16 درجه سانتی گراد باشد، دوره گلدهی آن افزایش می­یابد (دول و ویلکینس، 1999). آلسترومریا به گرمای زیاد حساس بوده، بنابراین در گلخانه سرد پرورش داده می­شود. دمای بالا فرآیند گلدهی را جلو می­اندازد ولی دمای بیش از 20 تا 25 درجه سانتی گراد ممکن است ساقه­های ضعیف­تری داشته باشند و جوانه­ها ناقص شوند، علایم ویروسی ظاهر شده و سر انجام گلدهی زود متوقف می­شود (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377).

نیازها: دمای گلخانه در شب بین 13-10 درجه سانتیگراد نگه داشته می­شود. در حالیکه دمای گلخانه در زمستان بین 18-16 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می­شود. گل آلسترومریا در شرایط خشکی کم بهترین رشد را دارد. آب زیاد باعث پوسیدگی ریشه می­شود. این گل تمایل زیادی به نیترات نیتروژنی دارد، این عنصر مسئول رنگ سبز تیره شاخه و برگ­هاست. اضافه کردن مواد غذایی به میزان کم زمانی که محیط خشک شود توصیه می­شود. ریزوم­های آلسترومریا باید در خاک سبک که بخوبی زهکشی شده است کاشته شود. در مورد گل­های شاخه بریده، خاکی که به عنوان بستر کشت استفاده می­شود از طریق اضافه کردن موادی مثل پیت- پرلایت، شن و رس­های آهکی و ترکیبات مختلف آلی و غیرآلی اصلاح شود (دول و ویلکینس، 1999).

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانلود پایان نامه