متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلاتتکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکاترونیک
عنوان: 
طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند جهت مدیریت مصرف


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
پیشرفت علومکامپیوتر و الکترونیک در دهه های اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تکنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
بنابراین ابتدا در زمینه هوشمندسازی و ساختمانهوشمند بحث میشود. ساختمانهوشمند یکی از مباحث روز
و جدید جوامعبشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب مینماید. 1-افزایش آسایش و آرامش 2-کاهش
مصرف انرژی
ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفادهکنندگان اینگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهای از سنسورها و عملگرها و کنترلرها میباشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیرمکانیزه
میباشد. در این خصوص چندین پروتکل معروف معرفی و بر روی پروتکل EIB بحث میشود.
از مهمترین قسمتهای یک ساختمان که اهمیت هوشمندسازی در آن نمایان است تاسیسات و موتورخانه
می باشد. در این رابطه نحوه هوشمندسازی و نتایج آن در تاسیسات و موتورخانه ارئه میشود.
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشکار میسازد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی
مصرف انرژی در این بخش نمایان است. همانگونه که بیان گردید. ساختمانهوشمند، ضمن آنکه در مصرف
انرژی صرفه جویی مینماید.


مقدمه:
پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهه های اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تکنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
ساختمانهوشمند یکی از مباحث روز و جدید جوامعبشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب مینماید.
1- افزایش آسایش و آرامش 2- کاهش مصرف انرژی
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشکار میسازد. براساس گزارشات مختلف حدود 40% از انرژی کل کشور در بخش ساختمان به
مصرف میرسد که در مقایسه با سایر کشورها حدود 3برابر میباشد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی
در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. که همانگونه که بیان گردید.
ساختمانهوشمند ، ضمن آنکه در مصرف انرژی صرفهجوئی مینماید صرفه اقتصادی رانیز برای ساکنین آن یا
فراهم مینماید.
ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفادهکنندگان اینگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهای از سنسورها و عملگرها و کنترلرها میباشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیرمکانیزه
میباشد. در این پایاننامه من سعی بر آن دارم که ضمن تایید این نگرش، از چندمنظر دیگر نیز به
ساختمانهوشمند نظر افکنده شود. لذا قصد آن را دارم که در حد بضاعت اندک خود طرح موضوعی نمایم، باشد
که مثمر قرار گیرد. به این منظوردر فصول مختلف این مجمل به بررسی مطالب زیر خواهم پرداخت.
در فصل اول به بررسی پیرامون ماشینهای هوشمند و هوشمصنوعی میپردازم و سپس ساختمانهوشمند
و اهداف ساختمانهوشمند تعریف میگردد. معماریهوشمند، سازههوشمند، تاسیساتهوشمند و مصالحهوشمند
مورد بررسی قرار میگیرد. راهحلهای پیشنهادی که در زمینه ساختمانهوشمند ارائه میشود. مفاهیم
معماریهوشمند بسیار نزدیک به مفاهیم معماریپایدار و معماریسبز داراست. اما باتوجه به رشته تحصیلی
اینجانب در ادامه بیشتر بر روی مباحث تاسیساتهوشمند متمرکز میگردم.
برای هوشمندسازی ساختمان پروتکلهای مختلفی تعریف میشود. در اینزمینه در فصل دوم سطوح
مختلف در هوشمندسازی ساختمان تعریف و سپس چند پروتکل معرفی میگردد. در ادامه پروتکل EIB و روش
هوشمندسازی ساختمان با آن شرح داده میگردد.
در فصل سوم سیستمهای مختلف تاسیسات ساختمان معرفی میگردد. در این ارتباط با بسیاری از
کارشناسان و سازنندگان سیستمهای مختلف تاسیساتی گفتگو شد که با بهره گرفتن از تجارب ارزنده ایشان و منابع
مختلف گزارشی در خصوص اصول کارکرد، کنترل و اتوماسیون سیستمهای تاسیساتی تهیه شده است که ارائه
میگردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتایج حاصل از صرفهجویی انرژی بحث میشود و در
خصوص بهبود کارکرد آن پیشنهاداتی ارائه می گردد.


تعداد صفحه :102
قیمت: 14700 تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         asa.goharii@gmail.com


]]>

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *