متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی


عنوان :
بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربهای در اطراف ایرفویل NACA0018
درجریان تراکم پذیر توسط نرمافزار فلوئنت


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

استاد راهنما :
دکتر منوچهر راد


نگارش:
رضا ربانی


 
چکیده
اثر متقابل بین امواج ضربهای و اجسام همواره با کدهای عددی و نرمافزارهای مختلف مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است. کدهای عددی مختلفی برای شبیه سازی جریانهای تراکم پذیر وجـود دارد کـه هـر کـدام از
متدهای مختلفی جهت گسسته سازی معادلات استفاده میکنند. در این تحقیق تاثیر نوع شبکه اعم از بـا
سازمان و بیسازمان از نوع O، C ، H و همچنین نوع سلولهای بکار رفته در شبکه بنـدی، روی دقـت و
همگرایی حل در تسخیر موج ضربهای توسط نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تمامی
شبکه های با سازمان از سلولهای مربعی استفاده شده است و این در حالیست که بـرای شـبکه هـای بـی
سـازمان، سـلولهای شـبکه مثلثـی در نظـر گرفتـه شـده انـد. شـکل هندسـی مـورد مطالعـه ایرفویـل
NACA0018 است که تحت زاویه حملهی 30 درجه، در جریان هوا با عدد ماخ 1/5 قـرار گرفتـه اسـت.
جریان هوا بصورت غیر لزج در نظر گرفته شده است و به همین دلیل معادلات حـاکم بـر جریـان سـیال،
معادلات اویلر هستند. همانطور که میدانیم در تمامی کارهای عددی مهمترین گـام نشـان دادن اسـتقلال
نتایج بدست آمده از شبکه است به همین دلیل در پایان کوچکتر کردن ابعاد سلولهای شبکه و اندازهگیری
ضرایب لیفت و درگ را بعنوان معیاری جهت نشان دادن استقلال جوابهای بدسـت آمـده از شـبکه، مـورد
استفاده قرار دادیم. نتایج استخراجی برای تمام شبکه ها شامل ضرایب درگ و لیفت پس از پیـدا نمـودن
استقلال شبکه، با نتایج منتشر شده مقایسه شده است.
مقدمه:
هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل اثر تغییر نوع شبکهبندی بر روی دقت و سرعت همگرایی محاسبات
مربوط به موج ضربهای میباشد. حل دقیق عددی موج ضربهای نیاز به شبکه محاسباتی دارد که بطور
همزمان انحنای جسم و موج ضربهای را در بر گیرد. اگرچه در تمامی کارهای عددی ریز کردن سلولهای
شبکه، روشی مناسب جهت نشان دادن عدم وابستگی جواب نهایی به نوع شبکه است اما ساختار شبکه
سازی نیز می تواند در دقت حل و همگرائی اثر گذار باشد.
نحوه قرارگیری ایرفویل درمیدان جریان
در تولید شبکه، سلولهای شبکه باسازمان را از نوع مربعی و سلولهای شبکه بیسازمان از نوع مثلثی در
نظر گرفته شدند. در هر سه نوع شبکه C ، H و O ایرفویل در محلی قرار داده شده است که اثرات موج
ضربهای نتواند به مرز خروجی برسد. برای این کار میدان محاسباتی حول ایرفویل را به اندازه کافی بزرگ
در نظر گرفتیم تا مرزها نتوانند روی نتایج نهایی تاثیر بگذارند.در تمامی شبکه ها ایرفویل را موازی محور
افقی قرار داده شده است و برای ایجاد زاویه حملهی 30 درجه، سیال با زاویهی 30 درجه نسبت به افق
(زیر خط افق) به سمت ایرفویل جریان می یابد.
شرایط مرزی
در تمامی شبیه سازی ها هوا به عنوان گاز ایدهال در نظر گرفته شده است. در جریان تراکم پذیر در مرز
ورودی باید چهار پارامتر مستقل مشخص شود. در تمامی حالتها سرعت در راستای افقی، سرعت در
راستای عمودی، فشار و دما را بعنوان چهار پارامتر مستقل در ورودی به شبکه دادیم. با توجه به فاصلهی
موجود بین ایرفویل و مرز خروجی تمام پارامترهای از مرز داخل درون یابی شده اند.
تعداد صفحه :80
قیمت: 14700 تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         asa.goharii@gmail.com


]]>

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *