دانلود پایان نامه

> .subjective  judgments

[14] .capabilities

[15] .self- enhancing

[16] .self-deabilitating

[17] .Mastery experiences

[18].outcom expectantion

[19] .Scolz, Gutierrez, Dona, Sud, Schwartzer

[20] .Boehmer

[21] .Luzyneska

[22] .Mohmmad & Knoll

[23] .Gutierrez-dona

[24].Barry & Anastasia

[25] .Gian, Claudio and Patrik

  • 2
دانلود پایان نامه
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم حافظه:پایان نامه درمورد ادراک کودکان