بین عکس‏هایی که دو نفر را نشان می‏داد، اظهار نظر کنند. نتایج تحلیل عوامل نشان داد که مولفه‏های اجتماعی می‏توانند از توانایی‏های آکادمیک متمایز باشند.

در تفسیرهای اخیر ازهوش‏های چندگانه [20]نیز گاردنر(2003)مفهوم هوش‏های هفت گانه را مطرح می‏کند البته تاکیدهای فزاینده اخیر بر نقش هیجان‏ها در هوش، ریشه در کارهای گاردنر دارد. یکی از جنبه‏های هوش را توانایی فرد در آگاهی از هیجان ها، تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات برای ارائه پاسخی اثربخش در برابر محیط می‏داند. این توصیف جزئی از هوش‏های شخصیتی مطرح شده توسط گادنر می‏باشد.

1.L.Kessler

  1. 2. J.Purcell
  2. B.E.Ashforth & F.meal
  3. 1. Sternberg
  4. Kaufman
  5. Human abilities
  6. 1. Binet -Simon
  7. 2. Wood worth
  8. Wechsler

[10]. Piaget

[11]. Inteligence

[12]. Salovey & Mayer

[13]. Gardner

[14]. Thorndike

[15]. Social intelligence

[16]. mechanical intelligence

[17]. abstract intelligence

[18]. Cronbach

[19]. Smith

[20]. Multiple intelligence

  • 2

Written by