دانلود پایان نامه

حسابرسی چیست ووظیفه اصلی حسابرسان شامل چه مواردی است؟

به طور کلی حسابرسی، اطمینان بخشی به فعالیت مالی است البته این درباره حسابرسی صورت های مالی وحسابرسی مستقل است که استاندارد های حسابداری و حسابرسی، چارچوب عملکرد آنها را مشخص می کند. حسابرسی، (کسب اطمینان معقول )  از فعالیتها ورویداد های مالی شرکت ها وسازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است وحسابرسان، کلیه فعالیت های اقتصادی در چارچوب دولت ها را برنامه ریزی می کنند. یک حسابرس دربررسی صورت های مالی با چه چالش های مواجه است؟

(کسب اطمینان معقول) به دلیل محدودیت های ذاتی که دررسیدگی ها وجود دارد، با چالش های جدی روبه روست. اصولاًحسابرسی بر پایه اظهارنظر ها وسلیقه های حرفه ای انجام می شود، بنابراین در جامعه حرفه ای، اظهار نظر ها می تواند متفاوت باشد.بخشی از این چالش ها به تدوین استاندارد ها، رهنمود ها ، دستورالعمل ها وآیین رفتار حرفه ای بر می گرددزیرا تفسیر های مختلفی از استاندارد ها ومجموعه رهنمود ها می تواند توسط هر حسابرس صورت پذیرد.در صورتی که شاید در تدوین اصول و اهداف این استانداردها، همه حسابرس ها اتفاق نظرداشته باشند ولی اجرای آن به دلایل شرایط زمانی، مکانی، موقعیت ودیگر شرایط حسابرسان، متاسفانه تغییر کرده وتفسیر به رأی می شود .بیشتر استاندارد های حسابداری به دلیل ضعف ادبیات تدوین اصول و ساختار های استانداردی درداخل کشور، جذبه ترجمه واستفاده دارد. بنابراین استاندارد های وارداتی به دلیل اینکه برای شرایط وموقعیت زمانی ومکانی کشور های مورد نظر پیش بینی شده می تواند دربیشتر موارد با شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ایران، مطابقت نداشته باشد. بنابراین تغییربرای برخی از اصول بنیادی این استاندارد ها درداخل کشور الزامی است که این اصول با شرایط بومی کشور می تواند مغایرتی داشته باشد.

این مغایرت ها در چه زمینه هایی است؟

در زمینه اهداف، الزامات اخلاقی، نحوه حسابرسی صورت های مالی، دامنه وحدود رسیدگی، شرایط تردید حرفه ای، میزان خطر واهمیت آن قابلیت پذیرش چارچوب گزارشگری درداخل کشور شرایط اقتصادی و سیاسی موجود ودرنهایت تطبیق مفاهیم نظری پشتوانه استاندارد های حسابرسی وحسابرسی در کشور می تواند مغایرتی با استاندارد های بین الملی داشته باشد.(محمدرضا تادریان،محمدجوادصفار1389)

2-8-1-چرا استاندارد های بین الملی در ایران اجرا نمی شود؟

اصولاً استفاده از استاندارد های بین الملی در یک کشور، نیاز به بستر سازی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی و مطابقت کلیه قوانین مالیاتی،گمرکی، بازرگانی وتجارت ویا دیگر کشور های دنیا دارد وتا زمانی که این ضرورت ها حس نشده وپیاده سازی نشود، اقتصاد ساختار جزیره ای به خودگرفته وطبیعی است که حسابداری وحسابرسی نیز متناسب با آن بر اساس استاندارد های داخلی شناخته واجرا می شود. همگرایی یا همانگ سازی استاندارد ها در عمل به فرایند افزایش قابلیت مقایسه روش های حسابداری ومحدود کردن انعطاف پذیری وتغییر پذیری هر کشور به صورت مجزا نیاز دارد.

چرا گزارش های حسابرسی کلی است ؟آیا می تواند این گزارش ها مورد استفاده سهام داران وسرمایه گذاران قرار گیرد؟استاندارد های حسابداری و حسابرسی در قالب و چارچوب صورت های مالی ، روشی مدرن ورویه مشخصی را برای گزارشگری موسسات حسابرسی تدوین کرده است. اما تفسیر های متعدد از این استاندارد ها باعث صدور گزارش های مختلف می شود. البته شاید بتوان گفت نداشتن استقلال حرفه ای در مقابل دولت وسهامدارن ومشکلات وتهدید های ناشی  از تغییر وتعویض  حسابرسان ومشکلات اقتصادی جامعه حرفه ای  یکی از دلایل وجود انحراف در گزارش های حسابرسی است. اما در مورد استفاده کردن از این گزارش ها ، آن دسته از گزارش های جامعه حرفه ای می تواند ملاک  گزارش رعایت شده باشد  که اصول اولیه حرفه از جمله آئین رفتار حرفه ای ، اخلاق حرفه ای واستقلال حرفه ای در تدوین وصدور گزارش رعایت شده باشد.  در حال حاضر به دلیل وجود رانت های متعدد در انتخاب  وتعیین حسابدارن رسمی ،  وجود تبعیض و نبود حمایت از حقوق اعضای حرفه ها به دلیل صدور گزارش های شفاف، انحرافاتی در گزارش ها ایجاد شده است.البته باید دانست که صدور گزارش شفاف در حال حاضر مشکلاتی برای موسسات حسابرسی ایجاد کرده که ضروری است نسبت به آسیب شناسی واصلاح آن اقدام شود.(بتول زارعی ورضا غلامی،1390)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان- قسمت 2

2-8-2-حسابرسان از مجامع عمومی چه انتظاری دارند؟

مجمع عمومی از ارکان هر شرکت است که تمام اهداف وسیاست های اجرایی هیات مدیره را تعیین وابلاغ می کند. از آنجا که در بیشتر مجامع عمومی بخش خصوصی، مدیران اجرایی از جمله مدیر عامل وهیات مدیره در جایگاه مجمع قرار می گیرند، متاسفانه در موضع مقابل حسابرسی قرار گرفته وبه جای استفاده از گزارشگری شفاف در تصمیم گیری های خود به دنبال تضعیف حسابرس،  حذف بند های گزارش وتهدید حسابرس به تعویض هستند.

از سوی دیگر به دلیل ضعف تخصصی مدیران منتخب در مجمع ، در عمل گزارش حسابرسی اثر مثبت وسازنده ای نداشته ودراین میان، اگر نظارت های بورس نباشد تکالیف مقرر نیز اجرا نخواهد شد همه ما اعتقادداریم اصول وضوابط حرفه ای باید رعایت شود اما استقلال حرفه ای باید معنی واقعی وجودداشته باشدوحسابرسی مستقل نظر واقعی وکارشناسی خودرا ارائه کند وآیین نامه ها نباید جنبه شعار داشته باشد.انتظار حسابرسان از مجامع عمومی این است که درجایگاه واقعی خود قرار گرفته وخواهان پاسخگوئی مدیران اجرایی باشند وکلیه تکالیف مقرر در گزارش های های حسابرسی را اجرا کنند.حسابرسان چگونه می توانند یک تقلب را کشف کنند؟آیا در کشور ما (حسابرسی تقلب )وجود دارد؟با توجه به رویداد ها ی مختلفی که در اقصی نقاط جهان می افتد وآمار آن در مراجع حرفه ای از جمله ACFE(انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا ) ومجلات حرفه ای منتشر می شود. می بینم که تقلب از مرزهای  اساسی کشور ها گذشته ومبارزه با آن نیز از طریق رسانه ها وبازرسان تقلب دردنیا پیگیری می شود. یک حسابرس مستقل به دلیل شرایط خاص خود درزمینه اظهار نظر درباره صورت های مالی، با تدوین برنامه ای در قالب حسابرسی ورسیک با تقلب برخورد می کند اما تقلب واستنباط حسابرسان از آن باید مشخص بوده وتعریف شود.هرگونه سوء استفاده وفساد مالی از جمله برداشت اموال، دارایی ووجوه به نفع خود وهرگونه سوء استفاده از مقررات وقوانین وایجادرانت احتمالی در پرداخت بدهی های دولت، تقلب نامیده می شود. بنابراین در کنار حسابرسان مستقل، گروهی به نام کارشناسان قضایی وبازرسان رسمی تقلب فعالیت می کنند، زیرا استاندارد های تعریف شده برای حسابرس مستقل با روش های کشف تقلب متفاوت است. اما درکشور مابازرسی تقلب وجود نداشته وحسابرسان مستقل با وجودی که براساس استاندارد ها در قبال کشف تقلب در صورت های مالی مسئولیت دارند.اما خود را درگیر افشای تقلب نمی کنندمگر درمواردی خاص که حمایت های لازم از سهامداران وذینفعان صورت گرفته که البته در کشور ما کمتر اتفاق می افتدد. (چالش های حسابرسی درایران ،2013)

انجمن حسابداران خبره انگلستان وویاز(1985) کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی ،سایر خدمات اطمینان بخشی وخدمات مرتبط:موسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استاندارد های حرفه ای ،قانون ومقرراتی رعایت می شود وگزارش ها ، مناسب شرایط موجود،صادر می شود باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی وبرقرار کند.

اجزای سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت موسسه باید شامل سیاست ها وروشهایی باشد که هریک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف-مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت در درون موسسه

ب-الزامات اخلاقی

پ-پذیرش وادامه کار

ت-منابع انسانی

ث-اجرای کار

ج-نظارت

دانلود پایان نامه