دانلود پایان نامه

!– [if gte mso 9]

Normal

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA
![endif]–!– [if gte mso 9]
DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”371″>


QFormat=”true” Name=”heading 2″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″/>
Name=”index 1″/>
Name=”index 2″/>
Name=”index 3″/>
Name=”index 4″/>
Name=”index 5″/>
Name=”index 6″/>
Name=”index 7″/>
Name=”index 8″/>
Name=”index 9″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″/>
Name=”Normal Indent”/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”footnote text”/>
Name=”annotation text”/>
Name=”header”/>
Name=”footer”/>
Name=”index heading”/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”/>
Name=”table of figures”/>
Name=”envelope address”/>
Name=”envelope return”/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”footnote reference”/>
Name=”annotation reference”/>
Name=”line number”/>
Name=”page number”/>
Name=”endnote reference”/>
Name=”endnote text”/>
Name=”table of authorities”/>
Name=”macro”/>
Name=”toa heading”/>
Name=”List”/>
Name=”List Bullet”/>
Name=”List Number”/>
Name=”List 2″/>
Name=”List 3″/>
Name=”List 4″/>
Name=”List 5″/>
Name=”List Bullet 2″/>
Name=”List Bullet 3″/>
Name=”List Bullet 4″/>
Name=”List Bullet 5″/>
Name=”List Number 2″/>
Name=”List Number 3″/>
Name=”List Number 4″/>
Name=”List Number 5″/>

Name=”Closing”/>
Name=”Signature”/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Body Text”/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Body Text Indent”/>
Name=”List Continue”/>
Name=”List Continue 2″/>
Name=”List Continue 3″/>
Name=”List Continue 4″/>
Name=”List Continue 5″/>
Name=”Message Header”/>

Name=”Salutation”/>
Name=”Date”/>
Name=”Body Text First Indent”/>
Name=”Body Text First Indent 2″/>
Name=”Note Heading”/>
Name=”Body Text 2″/>
Name=”Body Text 3″/>
UnhideWhenUsed=”true” Name=”Body Text Indent 2″/>
Name=”Body Text Indent 3″/>
Name=”Block Text”/>
Name=”Hyperlink”/>
Name=”FollowedHyperlink”/>


Name=”Document Map”/>
Name=”Plain Text”/>
Name=”E-mail Signature”/>
Name=”HTML Top of Form”/>
Name=”HTML Bottom of Form”/>
Name=”Normal (Web)”/>
Name=”HTML Acronym”/>
Name=”HTML Address”/>
Name=”HTML Cite”/>
Name=”HTML Code”/>
Name=”HTML Definition”/>
Name=”HTML Keyboard”/>
Name=”HTML Preformatted”/>
Name=”HTML Sample”/>
Name=”HTML Typewriter”/>
Name=”HTML Variable”/>
Name=”Normal Table”/>
Name=”annotation subject”/>
Name=”No List”/>
Name=”Outline List 1″/>
Name=”Outline List 2″/>
Name=”Outline List 3″/>
Name=”Table Simple 1″/>
Name=”Table Simple 2″/>
Name=”Table Simple 3″/>
Name=”Table Classic 1″/>
Name=”Table Classic 2″/>
Name=”Table Classic 3″/>
Name=”Table Classic 4″/>
Name=”Table Colorful 1″/>
Name=”Table Colorful 2″/>
Name=”Table Colorful 3″/>
Name=”Table Columns 1″/>
Name=”Table Columns 2″/>
Name=”Table Columns 3″/>
Name=”Table Columns 4″/>
Name=”Table Columns 5″/>
Name=”Table Grid 1″/>
Name=”Table Grid 2″/>
Name=”Table Grid 3″/>
Name=”Table Grid 4″/>
Name=”Table Grid 5″/>
Name=”Table Grid 6″/>
Name=”Table Grid 7″/>
Name=”Table Grid 8″/>
Name=”Table List 1″/>
Name=”Table List 2″/>
Name=”Table List 3″/>
Name=”Table List 4″/>
Name=”Table List 5″/>
Name=”Table List 6″/>
Name=”Table List 7″/>
Name=”Table List 8″/>
Name=”Table 3D effects 1″/>
Name=”Table 3D effects 2″/>
Name=”Table 3D effects 3″/>
Name=”Table Contemporary”/>
Name=”Table Elegant”/>
Name=”Table Professional”/>
Name=”Table Subtle 1″/>
Name=”Table Subtle 2″/>
Name=”Table Web 1″/>
Name=”Table Web 2″/>
Name=”Table Web 3″/>
Name=”Balloon Text”/>

Name=”Table Theme”/>Name=”List Paragraph”/>

Name=”Intense Quote”/>


Name=”Subtle Emphasis”/>
Name=”Intense Emphasis”/>
Name=”Subtle Reference”/>
Name=”Intense Reference”/>

UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”/>
UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”/>

Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″/>
Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″/>
Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″/>
Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″/>
Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″/>
Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″/>
Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″/>
Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″/>Name=”List Table 1 Light Accent 1″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″/>
Name=”List Table 1 Light Accent 2″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″/>
Name=”List Table 1 Light Accent 3″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″/>
Name=”List Table 1 Light Accent 4″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″/>
Name=”List Table 1 Light Accent 5″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″/>
Name=”List Table 1 Light Accent 6″/>
Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″/>
Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″/>

![endif]–!– [if gte mso 10]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند- قسمت 2

![endif]–

تفاوتهای جنسیتی و آلکسیتیمیا

در خصوص ارتباط میان آلکسیتیمیا و متغیرهای جمعیت شناختی نتایج ضد و نقیض زیادی گزارش شده است. پارکر و همکاران (1998) با انتقاد از پژوهش های پیشین، دلیل گزارش نتایج ضد و نقیض را استفاده از مقیاس های ضعیف برای اندازه گیری سازه آلکسیتیمیا دانسته اند. این پژوهشگران به منظور بررسی رابطه آلکسیتیمیا و متغیرهای جمعیت شناختی در نمونه ای از بزرگسالان بهنجار از مقیاس آلکسیتیمیا تورنتو استفاده کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که آلکسیتیمیا اندازه گیری شده به وسیله مقیاس TAS هیچ گونه ارتباطی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات وضعیت اقتصادی و حتی هوش ندارد.

دیون[1](1996) جنسیت و آلکسیتیمیا را در نمونه ای از دانشجویان و با استفاده از مقیاس 20 ماده ای آلکسیتیمیای تورنتو مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که تنها در مقیاس «تفکر برون مدار» مردان نسبت به زنان نمرات بالاتری داشتند. شوت و همکاران (1998) در پژوهشی در خصوص آلکسیتیمیا و هوش هیجانی به این نتیجه رسیدند که میانگین نمرات مردان در تورنتو -20، عامل دشواری در توصیف احساسات  و عامل تفکر برون مدار از زنان بالاتر است.

برنبام [2]و همکاران (2002) در بررسی رابطه میان جنسیت با آلکسیتیمیا و فرآیند اجتماعی شدن هیجان ها نشان دادند که تفاوت های جنسیتی و آلکسیتیمیا و فرآیند اجتماعی شدن هیجان ها نقش مهمی دارد. یافته مهم­تر این  بود که فرآیند اجتماعی شدن هیجان ها واسطه ارتباط میان جنسیت و آلکسیتیمیا بود. به عبارتی جنسیت به واسطه تأثیری که بر فرآیند اجتماعی شدن هیجان ها داشت؛ بر آلکسیتیمیا اثر می گذاشت.

شیوع آلکسیتیمیا در جمعیت جوان و رابطه اش با متغیرهای جمعیت شناختی توسط کوکونن و همکاران(2001) نیز مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1996، تعداد 12058 کودک در قسمتی از فنلاند به دنیا آمدند. مطالعه پیرو 31 سال بعد در سال 1997 بر روی گروهی از این افراد انجام شد. مقیاس 20 سؤالی آلکسیتیمیا به 5993 آزمودنی داده شدکه 84 درصد پرسشنامه ها را پر کردند و باز گرداندند. میانگین نمره TAS در مردان 8/46 و در زنان 5/42 به دست آمد. یافته ها همبستگی قوی میان آلکسیتیمیا و جنس مذکر نشان داد. شیوع آلکسیتیمیا 4/9 درصد در مردان و 2/5 درصد در زنان گزارش شده است. کوکونن و همکاران اعتقاد دارند که آلکسی تیمیا بیشتر خاص گروه مردان می باشد.

آلکسیتیمیا ممکن است با رفتارهایی مثل سیگار کشیدن، سوء مصرف مواد، سوء تغذیه، شیوه زندگی بدون تحرک، روابط جنسی که با خطر آلودگی به ویروسهای کشنده مثل HIV همراه است، کم خوابـی و عدم رعایت رژیم دارویـی به صـورت غیـر مستقیم با بیـماری های جسمی مربوط می باشد. چنین فرض شده که مبتلایان به آلکسیتیمیا ممکن است به علت عدم موفقیت در تنظیم نمودن عواطف نامتمایز برای کاهش برانگیختگی فیزیولوژیک حاصل از این عواطف به جای رفتارهای مؤثر و سالم به رفتارهای لجوجانه و اعتیاد متوسل شوند. دشواری در تشخیص احساسات با سوء مصرف الکل و دارو همبستگی دارد. درصد بالایی از سوءمصرف کنندگان دارو مبتلایان به آلکسیتیمیا هستند. در بررسی خودکشی ها، قتل ها و تصادفات، سوءمصرف الکل و دارو مکرراً به چشم می خورد(لولاس،1989).[1] .Dione

  • 1
دانلود پایان نامه