جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

تحقیقات روش های عددی در مهندسی

دانلود پژوهش رایگان

بررسی عددی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری با میدان جریان لانه زنبوری ابراهیم افشاری١*، سید علی اطیابی۱، محمدحسین خیام۲ و محمود عدمی٢ گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان مجتمع مکانیک و هوافضا،دانشگاه Read more…

تحقیقات روش های عددی در مهندسی

دانلود مقاله

ارائه روشی جهت رتبهبندی اهمیت و تأثیر متغیرهای تصادفی بر احتمال خرابی سازهها محسن راشکی، محمود میری* و مهدی اژدریمقدم دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی، گروه عمران (دریافت مقاله: ٢٨/۵/١٣٩٢- دریافت نسخه نهایی:١١/١٠/١٣٩٢) چکیده Read more…

تحقیقات روش های عددی در مهندسی

دانلود متن کامل مقاله

بهبود روش انتگرالگیری در روش بدون المان گالرکین با کمک میانیابی کریگینگ۱۲۱*۱سید حسین دیباجیان، محمود فرزین، سید حمید هاشم الحسینی و محمد گندمکاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان(دریافت مقاله: ٢۵/٠٧/١٣٩١- Read more…

تحقیقات روش های عددی در مهندسی

تحلی ل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن با در نظر گرفتن اثرات امواج سطحی، جذب کف مخزن و مولفه قائم شتاب زمین ١ محمود عبدالهی* و رضا عطارنژاد دانشکده فن ی مهندس ی عمران، دانشگاه Read more…